Tag Archives: Eritreans

Watch “ተጋሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክህልዎም ዘለዎ ተራ” on YouTube

ቀጥታዊ ሓድነታዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ

መልእኽተይ ከንውሖ ኣይደልን። ግና ከኣ ኣብቲ ዝዕዘቦ ዘለኹ ግጉይ መንገድታት ዘተኮረ ሓድነታዊ ጻውዒት ክገብር መሪጸ። እዚ ድማ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ምምቕቓል ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ ምንቅስቃሳት ዘተኮረ ኮይኑ ካብዚ ዘካይድዊ ጉጅለኣዊ ምንቅስቃስ ወጺኦም ኣብ ሓባራውን ሓድነታውን ምንቅስቃስ ንኽምለሱን ኣብቲ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ድማ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይኣፋላላይ ዝጥምት ኣመለኻኽታን መትከላትን ንኸማዕብሉን ጻውዒት ንምቕራብ ኣዩ።

ኣብ’ዛ ሓጻር ጽሑፍተይ ኣብተን ሃይማኖታዊ ዝንባለ ዘለወን ሲቪካውያን ማሕበራት ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ጽሑፋተን ኮነ ምንቅስቓሳተን ርኡይ ዝኾነ ምምቕቓል ህዝቢ ዘርእያ እየ ከተኩር።

እቲ ብስም “ማሕበር ኣሕዋት ኣግዝያን – Aga’azian Brotherhood) ኤርትራዊ ስለዘይኮነ ኣብዚ ከእትዎ ኣይክኣልን። ማሕበር ኣግኣዝያን ንኹሉ ኤርትራ ብማዕረ ሓደገኛ ስለዝኾነ ድሮ ዓገብ ተባሂሉ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ምንቅስቃስ ውን ብወገን ኤርትራ ፈርከሽከሽ ኢሉ እዩ። ኣብ ትግራይ ግና ጽቡቕ ሰረት ዝገብር ዘሎ ይመስል። እንተኾነ ካብ ትግራይ ዝመጻ ናይ ሓባር ጸላኢ ስለዝኾነ ንምምካቱ ቀሊል እዩ።

እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ብሃይማኖት ኮነ ካልእ ዓሌታዊ ኮነ ዓዳዊ ክመቓቐል ከሎ እዩ። ስለዝኾነ እየ ኣብተን ቀንዲ ርኡያት ምንቅስቃሳት በዚ ኣጋጣሚ ከተኩር መሪጸ።

1. ማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ( Jebertiyyah Brothrrhood)

ኣብ ወጻኢ ሃገር ብመሪሕነት ማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ(Jebertiyyah Brotherhood) ዝካየድ ዘሎ ሃይማኖታዊ ምምቕቓል ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣንፈት ከይኣምርሐ ነዚ ምምቕቓል ዓገብ ክንብሎን ንማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ ካብዚ ግጉይ መንገዲ ወዲኦም ናብቲ ቅኑዕን ሓድነታውን መንገዲ ክምለሱን በዚ ኣጋጣሚ ይጽውዎ።

ሃይማኖታዊ ምምቕቓል ኤርትራውያን ኣብ 40ታት ዝፈሸለ ኮይኑ – ሕጂ ዳግማይ ብዝልዓለ ይስርሓሉ ኣሎ።

ነቲ ተዛራባይ ትግርኛ (ክርስትያን ማለት እዩ) ዝብሃል ወዲ ከበሳ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ከም ጸላኢ ተቖጺሩ ይስርሓሉ ኣሎ።

እዚ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ምምቕቓል (Sectarianism) ብሓብር ክንቃለሶ ድማ ግዚኡ እዩ።

2. ማሕበር ደቂ መታሕት(Eritrean Lowlanders league)

ኣብ’ዚ ምምቕቓል’ውን ብኸፊሉ ማሕበር ደቂ መታሕት(Eritrean Lowlanders League) ይንቀሳቐስ እዩ። ናይ ማሕበር ደቂ መታሕት ፍሉይ ዝገብሮ ዝያዳ ናብቶም ምሁራት ደቂ ከበሳ( Eritrean Highland Elites) ዘተኮረ እዩ። እዚ’ውን ንባዕሉ ሓደገኛ ሳዕቤን እለዎ። ኣንጻር ምሁርን ደቂ-ከበሳ ምቕናዕ ማለት ነቲ ህዝቢ ርእሱ ከም ዘየቕንዕን ንዝመጾ መንግስቲ ኮነ ዓመጽ እሺ ኢሉ ዝቕበልን ግዙእ ንምግባሩ ዝቐለለ ስለዝኸውንን እዩ።

በቲ ካልእ መዳይ’ውን ኣብ መታሕት’ውን እንተኾነ ማሕበር ደቂ መታሕት ኣብቲ ብSocial Contract ዝፍለጥ ሰነዱ ነቶም ክርስትያን (Christians) ከም ውሑዳን (Minorities) እዩ ኣቐሚጥዎም ዝርከብ። እዚ ድማ ንሓደ ክፋል ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ዓዱን መሬቱን ከም Minority ምቕጻር ተገዛኢ ምግባሩ እዩ።

እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ማሕበር ደቂ መታሕቲ ወግዓዊ ቋንቋ “ዓረብ – Arabic” ብምባል ብወግዒ ኣቀሚጥዎ ይርከብ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣደ ቋንቋ ዝጎስን ዘይነበረ ባዕዳዊ ቋንቋ ከም ወግዓዊ ምውሳዱን እዩ። እዚ’ውን ብመሰረቱ ኣንጻር መሰረታዊ መሰል ወዲ-ሰብ( Basic human Rights) እዩ።

ስለዚ ካብዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣብ ሃይማኖት ዝተሰረተ መቓቐልቲ ምንቅስቃሳት ዓገብ ክንብሎምን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይበጽሐ ዘድሊ ምእራም ክግበረሉን ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ።

እዞም ኣብ ከምዚ ድሑር ግን ከኣ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ተዋፊሮም ዘለዉ ውሁዳት ድማ ብሓባር ኩላትና ኤርትራውያን ዓገብ ክንብሎም በዚ ኣጋጣሚ ይጽዎ።

ብሃይማኖት ምምቕቓል ንህዝቢ ኤርትራ ረብሓ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ ተመቓቒልና ንኽንጸንት መቀላጠፍያ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ፈታኒ ግዜ ሓድነትናን ውህደትናን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እሞ ሃየ ኩላትና ኣብ ሓደ ንመጸሉ ምጥርናፋት ነዘውተር።

ሃገርና ኣብ ቀራና መንገዲ ስለዘላ – ሓድነትና ልዕሊ ማንም ግዜ ወሳኒ እዩ። ስለዝኮነ ሽግራትና ብንጹር ኣቐሚትና ነቶም ዓገብ ዝብሃሉ ዓገብ እናበልና – ነቶም ክእረሙ ኣለዎም እንብሎም ድማ እናኣረምና ብሓባር ቃልስና ነካይድ።

Eritrean Lowland League: A Critical Reflection – Part I(In Tigrigna)

This is my critical reflection on Eritrean Lowland League. It is done so to strengthen Eritrean Civic Organizations and engage Eritreans who are organized in different organizations.

The document given can be found more easily at http://www.awate.com titled by  “An Initiative to Rally the Eritrean Lowland Societies” or in the website of the Association

Original Reflection

On April 01, 2014

It is good that such big intitiative is coming also that will back-up the justice movements from all angles. that is how PDFJ can be kicked-off soon.

How safe it is and how open it is in its mission can be left for an open public debate and awareness?

I am afraid it may finally stay in Wushate and discuss its matter alone. As we all know, PFDJ is against the Eritrean people and he succeeded in dividing Eritreans based on many factors. And these divided forces need a spring board to stand as political forces and this is what I understood after reading the whole document

I thank awate teamand SG’s comment stating that, awate published the english version so that everybody who can not read the arabic version is able to read and say what s/he feels and this is pure rational, reasonable and making information available to the masses.

I read in one of the “Fundamental Rights and Principles”point number (5) saying, “All languages shall be considered equal by law with the adoption of Arabic as an official national language in the lowlands and nationwide.”

Oke, as a fundamental principle, it is well taken. But, is it practical now to limit the language use in only one, that is Arabic?

make all the information into at least the Eritrean languages (9) and publish it. Then everybody is aware what is going on.

ANd to the world, write it in English, French even chinese now adays. In that way every corner can be reached.

Information exchange matters a lot for success of any movement.

Even most Eritreans (especially young) who are living in the western world are only able to read English, or tigrigna written in eglish alphbets. Use all the technologies available to dissiminate.

Just my opinion and wish success for the initiatives.

Though I wished success for the initiators, my concern is yet not green.

  1. What makes Eritrean politics vague is its nature of initiation. All is based on FEAR. YG – his fabrication of false Eritrean identity is purely of FEAR, actually fear of identity crisis and trying a possible hiding haven under the worship of Haile-silase.
  2. Afar people’s movement is purely FEAR of extiniction.
  3. Medrek’s movement is purely FEAR of future Eritrea without the legacy of PFDJ era.
  4. PFDJ dictatorship is fear of power and dominance

I could have continued to list, but may be it will be a duplication of Haile Zeru. Anyway, this is the worst scenarios in the Eritrean politics.

Deki metahit (Lowlander’s society) is purely the PRODUCT OF COMPLEX FEAR. And worse, it is repeating what our forefathers did before.

Yes, Eritreans who live in the lowlands suffered a lot, their land was taken, they could get a grazing land and they can not plough their land, and more, they became victims of PFDJ security policy, cultural policy, educational policy… etc.

But then, is it logical to initiate a geopolitical platform that can ruin the main theme of dictatorship of PFDJ?

PFDJ is killing all people with no discrimination. Lets read all countries that were under the communist USSR direct influence, especially the Eastern Europe. That is what we are now facing. Let’s fight for this. Lets not follow the old and bancrapted political methodology. We have a clear political issue, that is aTotalitarian regime. To call now people under the umbrella of geo-politics is just chaos and a delay for the overthrow of dictatorship.

My Current Reflections

Eritreanlowlandleague

28/01/2018

Part 1-i

 

Part 1-ii

Anti-Immigrants Forces in Rome: Refugees are Evicted from their Shelter while Abba Mussie Zerai is under Investigation

Europe is in refugee crisis and hate on new comers is increasingly raising radical populist movement. Some countries like UK have voted to leave EU simply because they wanted to stay away from immigrants. Hungary conducted a quota referedum that rejects EU’s plan to relocate refugees from most vulnerable countries. Germans are constantly pressuring the ruling party to change its stand on refugees. France had a populist political party that campained during the 2017 Presidential election under the motto of “French Freedom” putting its objective clear for anti-migration that could have put refugees and asylum seekers life in danger.

Italy is an exception. Italian society had a history of deeply rooted racism. In 1937, it had passed a racial law, almost like apartheid, that was implemented in its former colonies like Somalia and Eritrea. This fascist law is part and parcel of Italian life making immigrants as most hated groups. According to Statistica, about 52% of Italians feel no longer at home because of Immigration.

Being the main entrance gate for immigrants, Italy has been affected by migration influx with nationals who come from almost all over the world. Italy’s weak economic status and high unemployment rate is not enabling refugees integration easy. Instead, immigrants are constantly facing hate by those anti-immigrant movements.

anti-immigration in europe

Immigrants Reception in Italy

Though the government has no special legal restriction on migration, it is hard to say that there exists basic  humanitarian assistants that hosts immigrants and provide them shelter and food services. Instead, NGOs are highly involved in providing food and clothing.

What these immigrants face the most challenging is shelter. There is ‘NO’ housing services provided for these new comers. Each immigrant has to find his/her own means to stay some where. As a result, thousands are forced to start their life in streets a psychological shock worse than what they had gone through in their way to Europe.

Life in Rome, 2011 (Guardian)

 Very few manage to occupy empty houses. For example, there are thousands of Eritreans who are living in old and abandoned buildings in the heart of Rome. These immigrants consider as a better alternative than being exposed to harsh winter climate and die from freezing. Being women with children most vulnerable, they are among those who are frequently to live in these dangerous buildings without having any legal permit to live.

24/08/2017: Police Riot evicted  more than 800 Refugees from an occupied shelter

Mostly from Eritrea, about 800 refugees from Eritrea faced a police riot at 05:00 AM, by over 300 strong police force. These refugees were living in the building since 2013. Most are women and children. Though Italian authorities claim that these refugees rejected to be relocated in other housing provided by the state, the refugees continues to live until the police came in and evicted them by force. What happened during these two tragic days is shocking to human history.

A clash between refugees and police broke out in the square where water canons were used to crush the protest. Women and disabled women were among those who became victims.

Some people were injured during the riot. The only medical service that came to help the refugees was “Doctors with Out Borders”. It is only after these doctors came in and called for immergency help ambulances started to arrive.

What is Going On in Italy?

Italy is investing massively to stop immigrants coming into its offshores. It is cooperating with Sudanese Border Control forces to block immigrants in their departure place. And it is working with Libyan authorities to stop any boat leaving from the territory of Libya.

On February 10, 2017, the Ministry of Interior of Italy announced a five point plan on Immigration and Asylum. These include:

  1. Tough line on forced returns
  2. Extension of the administrative detention system
  3. Speeding up asylum procedures by reducing guarantees
  4. Unpaid work for asylum seekers
  5. Positive aspects: investments in integrated reception and voluntary returns, and transparency commitment

All except the last one are extremely anti-refugee announcements. Introducing unpaid work for refugees can be a violation of basic human rights. Most migrantion has a humanitarian cause. Thinking to detain, participating them in forced labour, forced returns without having a detailed understanding of the receiving country or the danger an immigrant may face are basic entities that needs close studies.

Abba Mussie Zerai Under Investigation

Abba_Mussie_ZeraiRefugees call him “The savior” and many relate him with the Biblical “Father Moses” who was called by God to save Israel from slavery and lead them out of Egypt. The tragedy of 21thC exodus has many parallels with that of Biblical Exodus. Many Africans are in almost slave like situation in their home country. They can not continue to live in miser there. Some are politically disadvantaged, and many are living in extreme poverty. To get freedom and lively free as human, these desperate Africans target a place where their dream is to live in peace and liberty. To reach this dream land, they sacrifice their life, “either reach there or die”. What they pray during this long journey is to get someone who can be on their side and lead them to the land of dream. Humanistarian Activists like Abba Mussie Zerai, are out for this imagined assistance to be available.

It is this simple link that Abba Mussie Zerai is accused of as a possible agent of human trafficking. A 2015 Noble Prize Nominee, Abba Mussie Zerai is by himself a refugee living in Swithzerland giving church services to refugees from Eritrea who follow Ge’ez Rite. Beside his Church services, he is also involved in helping immigrants who cross the Mediteranean Sea once they found themselves in distress.

But his noble service is not welcomed by those who hate refugees. For long time, many politicians and hate groups tried to criminalize his engagment in the humanitarian works. Italian prosecutors from Siscilia are investigating his case by accusing him as one who is working with smugglers. So far, they are unable to support their accusation.

The Hidden Dirty hand of Eritrean Officials

I am not naive to expect Eritrean officials to intervene in the current refugee crisis in Rome. Those who became victims of police riots are mostly from Eritrea. Under normal condition, the Embassy of Eritrea is supposed to speak out for them. Instead there is neither official statement nor any kind of material produced that raises concern of these refugees.

Instead, Eritrean authorities are cooperating with Italy to put migration impossible. Abba Mussie Zerai is the main target of Eritrean officials. A pro-Eritrean government website, tesfanews.net has written more than 20 articles for the last 8 or more years to defame and blackmail him.

what happened on July 05, 2017 to Eritrean government officials  in Rome could have some implications in the current tragedy of Eritrean refugees in Rome. It is not a secret that PFDJ is a Mafia group. It can cooperate with any group that is willing to take revenges. And these Anti-Immigration groups are more than happy to get a green light from the same mafia group that runs a whole country.

What We Can Learn? 

The world is witnessing what is happening in Italy. Refugees are not getting any assistance though they were supposed to be protected under the 1951 Refugee Convention. Those who get refugee status are finding themselves in difficult situation. Those who managed to find temporary shelter are now becoming victims of ANti-Refugees riots.

Italian authorities are coming with new annuncements that is intended to make life for refugees difficult by stripping them their legal protection. Italy is extending its anti-migration policies to Sudan and Libya by arming security that can give them unconditional power to arrest, detain and deport immigrants

Humanitarian agencies who are fighting for the rights of refugees are reaching to a stage which makes their work as a crime. And iindividuals like Abba Mussie Zerai are now under investigation by prosecutors.

Conclusion

All these moves are not sane. There is a clear pattern of anti-refugee movement going on at a state level. And it is a violation of the 1951 Refugee Convention. Unless responsible boby intervenes  and discuss with Italian authorities to take its responsibility of protecting refugees, life will not be easy. And this unstable life of refugees can bring unprecedented negative consequence. It is simply naive to expect Eritrean authorities to come and defend for the rights of citizens. In the first, they were victims and now they care less if these same victims are trapped into another tragedy.

More pictures about the tragedy

This slideshow requires JavaScript.