Tag Archives: Eritrea

Watch “ተጋሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክህልዎም ዘለዎ ተራ” on YouTube

ቀጥታዊ ሓድነታዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ

መልእኽተይ ከንውሖ ኣይደልን። ግና ከኣ ኣብቲ ዝዕዘቦ ዘለኹ ግጉይ መንገድታት ዘተኮረ ሓድነታዊ ጻውዒት ክገብር መሪጸ። እዚ ድማ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ምምቕቓል ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ ምንቅስቃሳት ዘተኮረ ኮይኑ ካብዚ ዘካይድዊ ጉጅለኣዊ ምንቅስቃስ ወጺኦም ኣብ ሓባራውን ሓድነታውን ምንቅስቃስ ንኽምለሱን ኣብቲ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ድማ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይኣፋላላይ ዝጥምት ኣመለኻኽታን መትከላትን ንኸማዕብሉን ጻውዒት ንምቕራብ ኣዩ።

ኣብ’ዛ ሓጻር ጽሑፍተይ ኣብተን ሃይማኖታዊ ዝንባለ ዘለወን ሲቪካውያን ማሕበራት ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ጽሑፋተን ኮነ ምንቅስቓሳተን ርኡይ ዝኾነ ምምቕቓል ህዝቢ ዘርእያ እየ ከተኩር።

እቲ ብስም “ማሕበር ኣሕዋት ኣግዝያን – Aga’azian Brotherhood) ኤርትራዊ ስለዘይኮነ ኣብዚ ከእትዎ ኣይክኣልን። ማሕበር ኣግኣዝያን ንኹሉ ኤርትራ ብማዕረ ሓደገኛ ስለዝኾነ ድሮ ዓገብ ተባሂሉ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ምንቅስቃስ ውን ብወገን ኤርትራ ፈርከሽከሽ ኢሉ እዩ። ኣብ ትግራይ ግና ጽቡቕ ሰረት ዝገብር ዘሎ ይመስል። እንተኾነ ካብ ትግራይ ዝመጻ ናይ ሓባር ጸላኢ ስለዝኾነ ንምምካቱ ቀሊል እዩ።

እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ብሃይማኖት ኮነ ካልእ ዓሌታዊ ኮነ ዓዳዊ ክመቓቐል ከሎ እዩ። ስለዝኾነ እየ ኣብተን ቀንዲ ርኡያት ምንቅስቃሳት በዚ ኣጋጣሚ ከተኩር መሪጸ።

1. ማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ( Jebertiyyah Brothrrhood)

ኣብ ወጻኢ ሃገር ብመሪሕነት ማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ(Jebertiyyah Brotherhood) ዝካየድ ዘሎ ሃይማኖታዊ ምምቕቓል ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣንፈት ከይኣምርሐ ነዚ ምምቕቓል ዓገብ ክንብሎን ንማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ ካብዚ ግጉይ መንገዲ ወዲኦም ናብቲ ቅኑዕን ሓድነታውን መንገዲ ክምለሱን በዚ ኣጋጣሚ ይጽውዎ።

ሃይማኖታዊ ምምቕቓል ኤርትራውያን ኣብ 40ታት ዝፈሸለ ኮይኑ – ሕጂ ዳግማይ ብዝልዓለ ይስርሓሉ ኣሎ።

ነቲ ተዛራባይ ትግርኛ (ክርስትያን ማለት እዩ) ዝብሃል ወዲ ከበሳ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ከም ጸላኢ ተቖጺሩ ይስርሓሉ ኣሎ።

እዚ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ምምቕቓል (Sectarianism) ብሓብር ክንቃለሶ ድማ ግዚኡ እዩ።

2. ማሕበር ደቂ መታሕት(Eritrean Lowlanders league)

ኣብ’ዚ ምምቕቓል’ውን ብኸፊሉ ማሕበር ደቂ መታሕት(Eritrean Lowlanders League) ይንቀሳቐስ እዩ። ናይ ማሕበር ደቂ መታሕት ፍሉይ ዝገብሮ ዝያዳ ናብቶም ምሁራት ደቂ ከበሳ( Eritrean Highland Elites) ዘተኮረ እዩ። እዚ’ውን ንባዕሉ ሓደገኛ ሳዕቤን እለዎ። ኣንጻር ምሁርን ደቂ-ከበሳ ምቕናዕ ማለት ነቲ ህዝቢ ርእሱ ከም ዘየቕንዕን ንዝመጾ መንግስቲ ኮነ ዓመጽ እሺ ኢሉ ዝቕበልን ግዙእ ንምግባሩ ዝቐለለ ስለዝኸውንን እዩ።

በቲ ካልእ መዳይ’ውን ኣብ መታሕት’ውን እንተኾነ ማሕበር ደቂ መታሕት ኣብቲ ብSocial Contract ዝፍለጥ ሰነዱ ነቶም ክርስትያን (Christians) ከም ውሑዳን (Minorities) እዩ ኣቐሚጥዎም ዝርከብ። እዚ ድማ ንሓደ ክፋል ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ዓዱን መሬቱን ከም Minority ምቕጻር ተገዛኢ ምግባሩ እዩ።

እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ማሕበር ደቂ መታሕቲ ወግዓዊ ቋንቋ “ዓረብ – Arabic” ብምባል ብወግዒ ኣቀሚጥዎ ይርከብ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣደ ቋንቋ ዝጎስን ዘይነበረ ባዕዳዊ ቋንቋ ከም ወግዓዊ ምውሳዱን እዩ። እዚ’ውን ብመሰረቱ ኣንጻር መሰረታዊ መሰል ወዲ-ሰብ( Basic human Rights) እዩ።

ስለዚ ካብዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣብ ሃይማኖት ዝተሰረተ መቓቐልቲ ምንቅስቃሳት ዓገብ ክንብሎምን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይበጽሐ ዘድሊ ምእራም ክግበረሉን ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ።

እዞም ኣብ ከምዚ ድሑር ግን ከኣ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ተዋፊሮም ዘለዉ ውሁዳት ድማ ብሓባር ኩላትና ኤርትራውያን ዓገብ ክንብሎም በዚ ኣጋጣሚ ይጽዎ።

ብሃይማኖት ምምቕቓል ንህዝቢ ኤርትራ ረብሓ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ ተመቓቒልና ንኽንጸንት መቀላጠፍያ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ፈታኒ ግዜ ሓድነትናን ውህደትናን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እሞ ሃየ ኩላትና ኣብ ሓደ ንመጸሉ ምጥርናፋት ነዘውተር።

ሃገርና ኣብ ቀራና መንገዲ ስለዘላ – ሓድነትና ልዕሊ ማንም ግዜ ወሳኒ እዩ። ስለዝኮነ ሽግራትና ብንጹር ኣቐሚትና ነቶም ዓገብ ዝብሃሉ ዓገብ እናበልና – ነቶም ክእረሙ ኣለዎም እንብሎም ድማ እናኣረምና ብሓባር ቃልስና ነካይድ።

What is expected from the Brussels Conference?

2018 is an extremely busy year for Eritreans. The situation in Eritrea is changed from “no war – no peace”  to “no peace” situation. What is not changed is the strategy that has been used by the opposition forces who are fighting against the dictatorial regime.

After Ethiopia ended its war with Eritrea through its public declaration, Eritreans continued to live under the same brutal system of administration. No change has been done so far. More than that the peace agreement signed between Eritrea and Ethiopia is not made public, be it from Eritrean or Ethiopian side. 

In reaction to the secret agreement between the PFDJ Regime and EPRDF government of Ethiopia, thousands of Eritreans went to Geneva(31/08/2018) to denounce the secret deal and called Ethiopia to respect Eritrean sovereignty.  The day after, on 01/09/2018, a meeting was conducted in Geneva that brought about 250 Eritreans together in order to discuss how they can better be organized in order to mobilize Eritreans and fight against injustice and stand for Eritrean sovereignty. 

The meeting in Geneva was solely conducted by Eritreans themselves. No outsider was involved in any form. Individuals from different countries collaborated independently to call for a mass demonstration and attend a meeting that was meant to discuss Eritrean developments. About 13,000 Euros was raised through online campaigns to cover expenses. 

The demonstration conducted on 31/08/2018 was successful. It attracted thousands of Eritreans from different countries. The meetings that were conveyed the day after was a success despite some challenges that came from an organized sectarian and fanatic group who demanded the use of Arabic language and some other demands that that were orchestrated to destruct from the main agenda of the meetings. At the end of the meeting, a seven-member committee was elected democratically to act as a person-reference in their respective countries. 

The seven-member committee took a six months mandate to mobilize and organize Eritreans who live in their respective countries. So far, 100 days have already passed. I believe the committee is actively working on its mission.

Brussels Workshop

About 450 Eritreans are gathering in Brussels on December 13 & 14, 2018 to conduct a workshop among Eritreans who are fighting against the dictatorial regime in Asmara. No detail is made public about the conference except some information that was circulating by individuals through their Facebook postings. Individuals were invited to attend the meetings through private e-mail messages. I was one of those who received the email though no detail was provided about the event.

I preferred to decline the invitation simply because I received no details. I have read no formal information in any news outlet. In order to provoke some news, I tried to make people to be aware about the event through my facebook post published on 26/11/2018. 

I received no positive feedback. I made my mind that there was no any other information made public. It was just a general call that was circulating via facebook. 

I believe that this kind of information is not sufficient for anyone who has a genuine concern about Eritrean cause. Unless people discuss prior to their meetings openly and publically, whatever or whoever is in the meeting, it will end up without any tangible fruit. The people who attend the workshop will have no power to influence the outcome although their inputs could be incorporated in the reports that are meant mainly for the organizers. 

Europe External Policy Advisors(EEPA) and Brussels Workshop 

Europe External Policy Advisors is a group formed by European academicians who work as experts in different matters that concern Europe. One of these members, 
Miriam Van Riesen is active in Eritrean matters. Miriam Van Riesen works with many Eritrean activists who expose the atrocities of the totalitarian regime in Asmara and human rights defenders who are working to protect Eritreans from danger. 

Unlike the Geneva meetings, Brussels workshop is organized by a foreign organization. It is not made public what is the interest of Europe to organize such meetings. Neither EEPA nor any other body has so far published any information about this workshop. I am not sure if there will be any formal publications that may come after too. 

Eritreans who were expecting some news about Geneva meetings got nothing. They kept silent.

I hope EEPA or any other organization(or individual) will have the courage to make information available about the Brussels conference. Otherwise, it will be a service to European academicians than being an effort to solve propblems of the people of Eritrea who are living in misery. 

These days, the are a number of stressing issues that concern Eritreans most. Human rights, sovereignty issue(border demarcation), removing the dictator, Eritreans in Libya, secret agreements between Eritrea and Ethiopia, Eritreans in Europe who are left without protection and some who are waiting forced deportation, etc, are some of the key topics that need urgent discussions. I hope Brussels will discuss these issues seriously and present their resolutions/statements/recommendations to the wider public. 

ሃገረ ስዊዘርላንድ: ልዕሊ 400 ሚልዮን ፍራንክ ዝዋግኡ ዘይተጻረየ ወርቂ ቢሻ ከዚና

ወርቂ ብሻ ካብ 2011 ክሳብ 2013 ዝነበረ ግዜ ብኩባንያታት ዕደና ተዓዲጉ ናብ ስዊዘርላንድ ዝኣተወ ወርቂ ዳግማይ ተጻርዩን ተመስሪሑን ናብ መኽዘናት ባንክ ስዊዘርላንድ  ከምዝተዓቀበ ማዕከናት ዜናን መርበብ ሓበሬታን የቃልዓ ኣለዋ። እዚ ብቋንቋ ጀርመን ኣብ www.aargauerzeitung.ch ብዕለት 30/08/2017 ተጻሒፉ ዝተዘርግሐን ብመልክዕ ዶክመንታሪ ድማ ኣብ መደበር ተለቪዥን  “SRF”  ብዕለት 30/08/2017  ካብ ሰዓት 20፡55 (ብኣቋጻጽራ ኤውሮጳ) ጀሚሩ ዝተፈነወ መደብ ንምስጢራት ንግዲ መዓድናት ኤርትራ የቃልዕ ኣሎ።

ዶክመንቲ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቕ

እዚ ካብ 2011 ኣትሂዙ ብሕቡእ ክግበር ዝጸንሐ ንግዲ 22 ቶን (220 ኩንታል)  ዝኸውን ዋግኡ ድማ ልዕሊ 400 ሚልዮን ፍራንክ (ናይ ስዊዘርላንድ ባጤራ) ዝግመት ብዝተፈላለያ ኩባንያታት ስዊዘርላን ከምዝተዓደገን ነቲ ወርቂ ዳግማይ ብምጽራይ ድማ ብልዑል መኽሰብ ኣብ ባንክታት ስዊዝ ይኽዘን ከምዝጸንሐን ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የመልክት።

ኣብ ዕደና ወርቂ ዝነጥፋ ኩባንያታት ስዊዝ ልዕሊ 32 ከምዘለዋ; ካብ 2013 ኣትሒዘን ድማ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር( USD 1 Billion) ዋግኡ ዝግመት ናይ ዕደና ብርክታት (mining shares) ኣብ ማዕከን ወርቅን ነሓስን  ዝኾነ ሃገራዊ ባንክ ስዊዝ ሸፊነን ከምዘለዋ Smaulgld ዝተባህለ መርበብ ኢንተርነት ይሕብር። ሃገራዊ ባንክ ስዊዝ ናይ 2013 ዕቑር ወርቅን ነሓስን ዝነበሮ 500 ሚልዮን ዶላር ዝግመት፣ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ብርክታቱ ናብ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ከደይቦ ክኢሉ ኣሎ።

mining shares SNB

ብርክታት ኩባንያታት ስዊዘርላንድ ኣብ ሃገራኤ ባንክ ስዊዝ  ናይ 2016 ብመንጽር 2013 (ምንጪ፡ Smaulgld)bisha_mining

ዝተጻረየ ወርቂ (ምንጪ ስእሊ: GOLDCORP SWITZERLAND GMBH)  

ኣብ’ዚ ሓጺር ግዜ ዘኻዕበቶ ምጣኔ ሃብቲ ኣገናዚብካ ዕደና ወርቂ ብሻ ቀንዲ ምንጪ ሃብቲ ናይ”ዘን ኣብ ሃገራዊ ባንኪ ስዊዝ ብርክታት ዝውንና ኩባንያትት ክኸውን ዘለዎ ዓቢይ ተኽእሎ ኣሎ።

ባንክታት ስዊዝ ብስቱር ምስ ህግደፍ ዝገብርኦ ንግዲ ናይ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ  እዩ። ንኣብነት፤ ኣብ 2015 ዝወጸ ምስጢር ከምዝሕብሮ ብስም 32 ኤርትራውያን መንነቶም ዘይተፈልጠ ብስም ውልቀ ሰባት ልዕሊ 690 ሚልዮን ዶላር ኣብ HSBC ዝተባህለ ባንክ ስዊዝ  ካብ 1981 ክሳብ 2006 ዝተቐመጠ ምስጢራዊ ገንዘብ ከምዝተረኽበ ተቓሊዑ ኔሩ። ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ኸኣ ዝኾነ ወግዓዊ ሓላፍነት ዝወሰደ ዝሕብር ሓበሬታ የሎን።