ዘይሓላፍነታውያን ኣባላት ኣሕዋት ጀበርቲ ካብ ዘየድሊ ዓሌታዊ ጎስጓስ ክቑጠቡ ምሕጽንታ የቕርብ

ኣብ 1960ታት ዝጀመረ ምትእኽኻብ ጉጅለ ኣሕዋት ጀበርቲ ኣብዚ ግዜዚ ኣብ 
– ባህላዊ 
– ፖለቲካዊ
– ማሕበራዊ
– ቁጠባዊ
– ማሕበራዊ መራኸቢራርን

ዝነጥፍ ሓያል ጥርናፈ ዘለዎ ጉጅለ እዩ።

እዚ ብኣሕዋት ጀበርቲ (Jebertiyyah Brotherhood) ዝምራሕን ዝጥርነፍን ጉጅለ ሃይማኖትን ፖለቲካን; ሃይማኖትን ባህልን ዝሓዋወሰ ጉጅለ እንታይነቱ ክትፈልጦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ተስፋ ይገብር ንጹርን ግሉጽን ዝኾነ ኣካይዳ ክህልዎም።

ብፍላይ ዘሰክፍ ዓሌታዊ ጎስጓሳት ብገለ ኣባላት እዚ ምንቅስቓስ ዝኾኑ ውልቀሰባት ይካየድ ስለዝኾነ ዳግመ ግምት ክገብርሉን ካብ ዓሌታዊ(Racial) ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽትታት ክቑጠቡ።

ገለ ካብቲ ብዘይሓላፍነታውያን ዝኾኑ ኣባላት ኣሕዋት ጀበርቲ ዝካየድ ዓሌታዊ ጎስጓሳት:

1。 ህዝቢ ኣገው ካብ ላስታ ዝመጹ ስደተኛታት እዮም
2。 ልዕሊ 70% ህዝቢ ከበሳ ዝኾነ ክርስትያን ካብ ትግራይን ዓዲ ኣምሓራን ኣብዚ ዝሓለፈ 150 ዓመታት ዝመጸ ስደተኛ እዩ
3。 ቀንዲ ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ተዛራቢ ትግርኛ (without Jeberti ) እዩ
4. እዚ ሕጂ ንሃገር ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ናይ ትግርኛ እዩ።

ቅልዕቲ ደብዳበ፡ ንሕሱር ነገድ ድቃስ ኣይወስዶን’ ዩ፡ እንተይዘተዋረደ። ካብ ወደባት ኤርትራ፡ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ)

ንሕሱር ነገድ ድቃስ ኣይወስዶን’ ዩ፡ እንተይዘተዋረደ።

ቅልዕቲ ደብዳበ፡

ንነገድ ተስፋብርሃን ረድኢ

ካብ ወደባት ኤርትራ፡ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ) original post can be found here


ስም ክትሰምዖ ግርም፡ መን ምዃኑ ምስፈለጥካ ግን ዓባይ ምርጫ ትም… ይብሉ ለባማት፤ እሞ እቲ ሒዝካዮ ወይ ተወጢሕካዮ ዘሎኻ ስም፡ ከምቲ ንዓኻ ይኹን ንቤተሰብካ ኣሕዋትና ብሄረ ብሌን… ነገደ ደገ ደገ ኢሎም ዝነጸሉኽም… ንስኻ ኸኣ ብምኽንያት ሕስመት ኣብ ኤርትራ ዑቕባ ሓቲትካ ንነብስኻ ተማዓራሪ ዘሎኻ… እቲ ተስፋብርሃን ዝብልዎ ኤርትራዊ ስም ከም ዘይብጸሓካ ኣሚንካ ክትልውጦ መጀመርያ ምዕዶይ እልእከልካ።

ለባማት ክምዕዱን ክገንሑን እንከለው ኣብ ዘይመንጠቢኽን ኣይሰጉም እግርኽን ይብሉ እሞ ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ኤርትራውያን ዝምልከተካ ስለ ዘይብልካ…ከምቲ ኣበሓጎታትካ አቦታትካ ኣይትብጽሑና ኣይመማስሕትና ኢሎም ኣሕዋትና ብሄረ ብሌን ምስ ኣነጸልዎም ምስ ዝነበረ ሓሳኽ ስርዓት እትዮጵያ ከለቛመጹ ዝተሃንደዱ ንስኽ ኸኣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ እሕታን ምረትን ኣሎ እሞ…. ተኸርሚዮ ንኽነብር ክትፈናቕሎ ኣስላማይ ክርስታናይ ኢልካ ክትመቓቅሎ ምፍታንካ ዘይርዳእ ኣይኮነን።

ሎሚ ኣብ ኤርትራ ተኸሲቶም ዘሎዉ ሸፋቱ እኮ ዓደይ ወዲ ዓደይ ኣይትበል ሃገር ጥራሕ በል እናበሉ ከም ሓለይቲ ዘታለልዎ ብዘይምኽንያት ኣይነበረን። እቲ ምኽንያት ከኣ ደቂ ዓዲ እንተተኣከቡ መተኣኸብቲ ስለ ዝሰእኑ ምጽኣት ምዃኖም ስለ ዝውሰኑ ኣብ ውሻጠና ተኣታቲዮም ነዛ ሎሚ ኣግሂዶም….. ምስ ኣሕዋትና ኢትዮጵያዊያን ንሳላሳ ዓመት ዝተዋጋእናዮ ዝተጻባእናዮ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነና ዝበሎ ምጹእ ጎይታኻ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ….. ንስኻ ኸኣ…. እቶም ጽፉፋት የሕዋትና ብሄረ ብሌን ያዕ በል ነገድ ኢሎም ዝነጸሉኻ መናጽልቲ ንኽትኣኻኸብ ሓኾትኮት ትብል ከም ዘሎኻ ኣይንዝንግዖን።

ክስቆረካ ዘለዎ።

1. እቲ ናተይ ይጽነሓልካ…… እቶም ዝነጸሉኻ ኣሕዋትና ኤርትራዊያን ብሄረ ብሌን መንእዮም ከመይ ባህርያቶም እንተትውከስ ኣስልምና ክርስትያና ኣሕዋት ኢሎም ዓቢ ኣስተዋጽኦታት ዘመስከሩ ሓበን ኤርትራ ምዃኖም ዝዝንግዖ የለን……. ንስኻ እውን ዘይትፈልጦ ኣይኮነን፡

2. ሃይማኖት ምስልምና መበገስ እምንቶኡ ካበይ እዩ እንተትውከስ….. እታ መልሳ ካብ ባጽዕ ርእሰ ምድሪ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ንኣየናይ ታሪኽ ክትሓክኽ ኢኻ ፈተነኻ፡

ዘይሓፍር እና ዘለለ ጥራጥ ቋቕ የብል።

ከምዝተባህለ……ንስኻ ኸኣ…. ን ኣኡስ ሓውና ጀላል ያሲን ኣበራ….. ከማኻ ዘይኮነ ንኤርትራ ሃገር ንእስነቱ ዘወፈየላ ብምንታይ ኣኾርዩካ ዘይፍለጥ ከምሓደ መሪሕ ምስረታ ሃገር ምስልምና ጌርካ ከተላልዮ ምፍታንካ…. ንጀላል ያሲን ኣበራ ምውቃስ ዘይኮነ …ንዓና ኤርትራዊያን ከም ተሃመልቲ ከም ዘዝተባህልና ተቀበልቲ ንዑቓት ከማኻ ስለ ዝገመትካ ዘጠራጥር ኣይኮነን።

ካብኡ ሓሊፍካ ኸኣ።

ታሪኻዊ ስድራቤት ፊተውራሪ ኣበራ ሓጎስ ሃናጺ ውህደት ሓድነት ኤርትራ ናይ ኤርትራዊያን ንብዓል ኣቦሓጎታትካ ኣቦታትካ ኣፍሺሎም ዘሕነኽዎም ከተቋናጽብ ምፍታንካ…ኩሉ ብሃገሩ ብኤርትራውነቱ ዝሕበን ከምዝቕየመልካን ዝፍንፍነካን ኣይትዘንግዕ።

ሀ. ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ናይ ኤርትራዊያን፡

ለ. ዕርቂ ንተጻባእቲ ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣስላም ክርስቲያን፡ ሐ. መስርሕ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ኣብ ኣስመራ፡

ዘሰላሰሉ ዘማእከሉ ኣቦ ኤርትራ ከተቋጽብ ምፍታንካ…. ነገድ….. ድቃስ ኣይወስዶን እዩ እንተዘይተዋረደ፡ ዄንካ እምበር..ከሕፍረካ… ኣብ ዱር ከሕብአካ እዩ ዝግባእ ነይሩ።

ንሓዋሩ ትምህርቲ ክኾነካ።

ፊተውራሪ ኣበራ ሓጎስ ናይ ኣቦኦም ብላታ ሓጎስ ኣድጎይ ጽንዓት ዝወረሱ እቲ ዉርሶም ከኣ ንደቆም ደቂ ደቆም ጥራሕ ዘይኮነ…… እምቢ ንመግዛእቲ ንወለዶታት ኤርትራ ዘውረሱ ምዃኖም…በዓል መን እዮም ንሃጸይ ኢጣልያ ተመሓድሩና እምበር ኣይትገዝኡናን ሰብ ንሰብ ገዛኢ ክኾውን ኣይግዛእን ኢሎም ብ1907 ምልዕዓል ህዝቢ ዘበገሱ እሞ ኣብ ናኹራ ብ1917 ዝተሓንቁ ኢልካ ታሪኽ ዝፈልጡ ተወከስ ኣየድልየካን እዩ ወልፈስፈስ።

ብ30 ሰነ 2018።

ኣብ ሃገር ኣመሪካ ስድራ ቤት ፊተውራሪ ኣበራ ሓጎስ ምትእኽኻቦም ጸላዕላዕ ኣቢሉካ ጥራሕ ዘይኮነ ከይተፈለጠካ ብኮፍ መበሊኻ ይኹን ብኣፍካ ዘጥረጠካ….. ተመሊሰ ክደግመልካ፡ ንሶም ሓደ ስድራ ምዃኖም ክእከቡ ክኢሎም…. ያሬት ኩሉ ኤርትራዊ በብ ቤተሰቡ እንተዝእከብ! ኣብኡ እዩ ኸኣ ንፋጋት ከምዚ ከማኻ መታኣኽብቲ ብምስኣን ከብዶም ስለ ዝቕረጹ…ስድራ ቤታት ኤርትራ ከይንተኣኻኸብ እዮም ዝመርጹ ኣብውሻጠና ተእታትዮም ምእንቲ ክጋየጹ እሞ እቲ ዝተገብረ ምትእኽኻብ ሓበን ንስድራ ቤታት ኤርትራ ምዃኑ ይረዳእካ።

ብዛዕባይ ዝበልካዩ።

ከምኡእውን እቲ ናይ መዘከርታ ስእሊ ምስ በዓል ተስፋይ ተምነዎ፡ ዶ/ር ሙሓመድኬር ጠቂዕካ ዕሱባት ምባልካ…. ካበይ ተበጊስካ? መንከ ለኣኸካ? መን ፋራ ኣሎ እዩ ከኣምነካ ኢለ ፍተው ኣይትፍተው ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይትእተው ኢለ ድሕሪ ምምዓድ ብዓል ኣነ ንዕሰብ ወይ ንገባገብ ከምዘይኮንና ታሪኽና ጽኑዕ ታሪኽና ስለ ዝምስክሮ ብዛዕባኡ ክዛረበካ ወይ ክምልሸልካ ኣይደልይን ተምላስ ስለ ዝስዕረኒ።

ሃልል! ሃልል! ሃልል! ነገድ!

ድቃስ ዘይወስዶ እንተዘይተዋረደ

መእተዊ ስእኑ እንተሓደረ ደገ ንኤርትራውያን ደልዩና ከምኡ ክንጋገ ይረድኣዮ ገዛና ከም ንምለስ ጎይታኡ ምስ ተሰጎገ ዘይመላዕልትኻ ኣይተልዕል በልዎ

ብሕጊ ከምእነራኻኽበሉ ሓብርዎ

ፈረንሳ መዕቆቢኡ እምበር…..መሕብኢኡ ድዩ መሲሉዎ።

ሰናይ ቅነ ።

Day 0: 30 Days with 30 Articles of the Human Rights

30 መዓልቲ ምስ 30 ዓንቀጻት ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ወዲ ሰብ። ሓደ መዓልቲ ንሓንቲ ዓንቀጽድምጺ ኤርትራዊ ሊበራል ዲሞክራት

መዓልቲ፥ 0ክፋል 1፥ መእተዊ

30 Days with 30 Articles of the Universal Declaration of Human Rights. One Day for every single Article.Voice of an Eritrean Liberal Democrat.

In Defense of Martin Plaut Rights


This facebook presentation was done in defense of an English journalist who was assaulted by the Eritrean regime gang group in the heart of London(UK) simply because he writes about Eritrea and Eritreans of suffering.

Martin Plaut is a British citizen who is a professional journalist and writer and works for BBC since 1984. He is interested in the horn of Africa and South Africa with a special focus on the quest for freedom, human rights, and democracy. 

On Nov. 30, 2018, he was attacked by an Eritrean who works with the regime in Asmara. For this, I expressed my solidarity with Martin Plaut and condemned the aggressive attack. 

For more, please follow the presentation in Tigrigna

Part I


Part II

To know more about Martin Plaut and his works, please visit his personal blog


https://martinplaut.wordpress.com/

ዓገብ Selam Network Center

Selam Network Center ምስ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም እንታይ እዩ ጸገማ? ወይስ እቶም ኣብቲ መደብ ዝዕደሙ ሓደ ክልተ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝሓዋውሱ ኣብ ልዕሊ ወልደኣብ ወልደማርያም ዝገብርዎ ናይ ጸለመ ዘመተ ፖለቲካዊ ዕላምኦም ብዘየገድስ መርሓባ ብስም ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ብምምኽናይ ተአንግድ ኮይና?

ማእከል መርበብ ሰላም – ከም ስምኩም ደኣ ንሰላም ተዛረቡ። ንኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም ብስም ትግራይ-ትግርኚ ዝግበር ጎስጓስን ጸለመን እንትርፎ ታሪኽ ኤርትራ ምብልሻውን ልዕላውነት ኤርትራ ብተበለጽቲ ክድፈር ምግባርን ካልእ ትርጉም የብሉን። ከመይ ታሪኽ እንተተበላሽዩ ኩሉ ክበላሾ ቀሊል ስለዝኾነ።

ከም ዝኾነ ኤርትራዊ፥ ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ንዝነበሮ ኣሉታውን ኣወንታውን ገምጋም ክግበር ጽቡቕን ሃናጽን እዩ። ካብ ኤርትራዊ ዘይኮንዎ “ትግራይ-ትግርኚ” ወይ ድማ “ኣግኣዝያናዊ” እናበልካ ዝግበር ናይ ጸለመ ጎስጓስ ሓደገኛ ጥራሕ ዘይኮነ ንዕላማ ተበለጽትን ሰብ ካልእ ኣጀንዳን እዩ ብቐሊሉ ባይታ ዝፈጥር። እንተኾነ ኣነ ከም ዝመስለኒ Selam Network Center ዝያዳ ኣብ ሃይማኖት ዛዕባ እያ ተተኩር። በዓል ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም ድማ ከም ዓቢ ፖለቲከኛን ኣብ ታሪኽ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ድማ ተራኦም ከምዃኑ መጠን ብዓይኒ ሃይማኖት ምንቃፉ ምነልባት ብካልእ መልክዑ ክትርጎም ስለዝኽእል ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘየድሊ ጎስጓሳት ነጻ ክትወጹ ብትሕትና ይላቦ።

ብዓይኒ ሃይማኖት፥ ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ጌርዎ ዝብሃል ጌጋታት እንተሎ ድማ “ትግራይ-ትግርኚ” እናበልካ ዘይኮነስ ከም ኤርትራዊ ክግምገምን ታሪኹ ክዝንቶን ክጸሓፍን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ሕሉፍ ንኽመሃር ጠቓሚ ይኸውን። ካብዚ ሓሊፉ ግና ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም ኤርትራዊ እዮም።፡ንስለ ኤርትራ ድማ ተቓሊሶም። ንስለ ኤርትራ ድማ ኣብ 1993 “እወ ንናጽነት” ኣድሚጾም። ኣብ መሬት ኤርትራ ድማ ብ15/05/1995 ተቐቢሮም።

ነዚ ኤርትራዊ መንነት ድማ ብሂወቶም ከለዉ ዝወሰደሎም ኣይነበረን።፡ድሕሪ ሞቶም ድማ ዝቕንጥጠሎም ከቶ የሎን። ገለ ዝጠፈሹ ፖለቲከኛታት ንስለ ፖለቲካዊ ረብሓኦም ፍሹል መንነት እንተወሰድዎ ንሕና ኤርትራውያን ኤርትራውነቱ ክንዕቅበሉ ደኣምበር ክንምንዝዓሉ ኣይግባእን። ከመይ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም ብሂወት እንከለዉ ኤርትራውነቶም ክምንዝዕም ዝኽእል ከቶ እኮ ኣይየነበረን። ስለምንታይ ንኤርትራውነቶምን ንስለ ሓርነቶምን ደው ስለዝበሉ።

ከም ውጽኢቱ ድማ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም ወላ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ነታ ኤርትራዊ መንነትልም ዓቂቦምን ካብ ዘየድሊ ዓበድበድን ሓራ ኔሮም። ሓራ ኮይኖም ከኣ ዓሪፎም። ሕጂ’ውን ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ መቓብሮም ብሓርነት ከዕርፉ ንግደፎም።

እንተ ከም ኤርትራዊ ግና ታሪኹ ብምድህሳስ ብጽቡቕ ይኹን ብሕማቕ ክዝከሩ ባህርያዊ እዩ። ንስለ ትምህርትን ልቦናን ድማ ታሪኾም ክንፍትሾምን ክንመራመረሎምን ግቡእ እዩ።

ስለዚ Selam Network Center – ከም ሃይማኖታዊ መርበብ መጠን ንኤርትራውያን ኤርትራውነቶም ዝቕንጥጥ ዛዕባ ሒዝኩም ክትመጹ ኣይግድን።

እዚ ክብል ከለኹ ድማ Selam Network Center ከም መርበብ ሓበሬታ ከምዚ ይገብር እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። እንታይ ደኣ ኣብ መደባትኩም ዕዱም ብዛዕባ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም ክዛረብን ዘየድሊ ፖለቲካዊ መኣዝን ዘለዎ ሓሳባት ዝዝርግሕ ኣለዘጋጠመንን እዩ። ካብ ከምዚኦም ዝኣመሉ ውልቀ-ሰባት ዓይነት ሰባት ዘቕርብዎ ፖለቲካዊ ሓዘል ዛዕባ ምስቲ ሓፈሻዊ ዕላማኹም ስለዘይከይድ ብወገነይ ጽቡቕ ኣይኮነን በሃላይ እየ።

እንተኺልኩም ፖለቲካን ሃይማኒትን ምፍላይ እንተዘይኮነ ድማ ክሳብ ሃገራዊ መንነት ዝቕንጥጥ ዛዕባ ዘይምቕራብ ተመራጺ ይኸውን።

Company’s obligation to Conduct Due Diligence of their Business Activity: the case of “Business and Human Rights” in Eritrea

Business has a direct and indirect impact to the lives of world citizens. It is for this reason that UN Human Rights Council came with a new frame of “Business and Human Rights” to oversee due diligence of the way business is conducted in countries in relation to human rights.

In 2005, The UN Secretary – General Kofi Annan appointed a Special Representative John Ruggie of Harvard Professor to oversee the gap between business and human rights and in 2008, John Ruggie came out with a proposed framework on “Business and Human Rights” to the UN Human Rights Council which was unanimously approved states that –

  1. The state duty to protect against human rights abuses by third parties, including business;
  2. The corporate responsibility to respect human rights; and
  3. Greater access by victims to effective remedy, both judicial and non-judicial.

And in 2011, the Special representative issued “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy framework’ . This framework was also endorsed by UN member countries to become the world’s first comprehensive guidance for companies to report on how they respect human rights.

The UN guiding principles on Business and Human Rights applies to all States and to all business enterprises, regardless of their size, sector, location, ownership and structure. Its foundational principle (1), it states –

“States must protect against human rights abuse within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises. This requires taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress such abuse through effective policies, legislation, regulations and adjunctions.”

And in regard to any company that is hosted in state territory, the UN Principles on Business and Human Rights states,

States should set out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in their territory and/or jurisdiction respects human rights throughout their operations.

It is within this general principle that I am calling to all companies which are currently operating in Eritrea to take their responsibility of conducting businesses that has no harm to Eritrean citizens.

As the world knows, Eritrea is accused of its systematic and widespread violation of human rights that might amount to crimes against humanity since its independence (1991). This systematic crimes is a state sponsored that is conducted at a governmental level. It is one of the worst widespread crimes the world is witnessing after 2000. Though Eritrean government continue to reject this accusation, facts in the ground are clear enough to prove how far these violations are widespread.

Today, Eritrea is the worst country according to the world press index, the second most producer of political refugees (first Syria), a country with the highest number of political prisoners, a country that has no university but it runs more than 360 secretive prison networks, forced labor is a norm, civic liberties is absent and associations free of PFDJ political influences are prohibited, religious freedom is absent and often religious leaders are subjected to prison and house arrest, etc. Worse, every citizen is forced to join military unites for unlimited period of time.

Under this condition, it is not simple to figure out whether a business is operated free of human rights violations or not. According to UN reports in 2015, a Canadian mining company, Nevsun, which has been operating mining activities since 2008, is accused of using Forced Labor by individual Eritreans who happen to work in the company since its establishment in Bisha Mining center. And UN has accused Nevsun for using forced labor. More than fifty (50) Eritreans have open a lawsuit case civil action in Canada against Nevsun. These Eritreans are former construction works at Bisha Mining center without their concert. A construction company which is owned by the ruling regime of Eritrea provided these working men and women as part of an agreement between the two companies. And these individuals were military conscripts. As a result, Nevsun is accused of using Forced labor.

Though Nevsun is the only company that is brought to the court so far, there are many international companies that are currently operating in Eritrea. The State is the main provider of human resources. And, this is done through a pre-conditioned agreement of human resources supplies. There is no doubt that the state uses its conscripted men and women to make profits.

Though it is hard to make a complete list of companies that are currently operating in Eritrea, some of these companies that I have general information are from China, Sweden, France, Canada, USA, South Africa, Australia, Italy etc. In this article, I will mention some companies that are currently operating in Eritrea.

  1. Nevsun Ressources Ltd.

Nevsun is a mid-tier, copper-producing, mining company headquarters in Vancouver, Canada. Founded in 1965, this company had operated in two other African countries(Ghana and Mali). Currently, it is operating in Bisha Mining center, Eritrea.

Nevsun

Though it is believed to have social responsibility programs in Bisha Mine, and the company has been producing annual reports since 2011, the company has faced serious allegations on violating human rights of using Forced labor in its activity.

Nevsun has put in its vision about Human Rights as follows –

We believe in treating everyone equally and with dignity and respect. We support inclusiveness and diversity of opinions in the decision-making process.

So far, Nevsun Company is refusing such allegations though the number of accusers is increasing substantially.

  1. Huawei Technologies Co. Ltd.

huawei

May be for many Eritreans, this company is not known but its global existence is huge in the in the information technology. What might be new to many, including well informed Eritreans is about the existence of this company in Eritrea.

From credible information I had, Huawei is behind Eri – Tel, the only internet and telephone service Eritrean national company. Huawei provides the most talented Engineering professionals that work in the design and programming technology center of Eri – Tel by making a sub – contract. Very few Chinese staff members are stationed in Eritrea.

As we know, Eri – Tel is the main violator of human rights in Eritrea by making communication services restricted and checked for every single network. Eritreans are heavily spied both inside and outside Eritrea. Eri- Tel works closely with the only existing political regime to make massive surveillance on dissent Eritreans.

According to their web information, Huawei believes in the power of dissolving boundaries to work more closely with the world.

Huawei is a threat to Eritrean privacy and cyber security. There is no information disclosed about the business relationship of this company in Eritrea. So far, it remains secret to the world.

  1. Caterpillar Inc.

This American company has a long existence in Eritrea. Almost all machineries of high quality that involved in every development projects and war zone are operated by the use of Caterpillar machines.

Caterpillar

Caterpillar Company has a head branch office in Eritrea where every activity concerning these machines are conducted. Machines that are imported to Eritrea are in use in the construction of prison centers, war trenches, mining centers, etc. And all skilled professionals who run these machines are forced military conscripts who are facing forced labor.

For example, Bisha Mining Company uses these machines in its mining operations. There is no doubt that this company is involved in the gross human rights violations of Eritreans by being the main supplier of the regime that is involved in crimes against humanity.

  1. Total S. A

Total is a French giant oil company that has been operating in Eritrean for decades. It is the main supplier of oil products to Eritrea. Currently, it is expanding rapidly its activities by installing new infrastructures.

Total in Eritrea

Though Total Company is private, it follows strict regulations put by Eritrean government in price regulation and coupon systems that are implemented to control oil and gas distribution in Eritrea. The ruling regime has heavy hand in the regulation of Total business activity.

Eritrean citizens do not have a freedom to buy their fuel needs from the company without the permission given from the government.

In addition, the fuel sold to the government is used in areas where forced labor is exercised. And for security purpose, forced conscripts are used as guardians of Total centers, especially in deposit areas that are installed in Northern Red Sea and Maekel region.

  1. Danakali Limited

Danakali

Danakali Limited is a new company established between Eritrean National Company (ENAMCO) and Australian owned private company called Danakali on a 50:50 joint venture. This company is currently working in the establishment phase and license application to start its mining exploitation activity.

The area it operates to native settlers of Afar people. Afar are Eritrean people who happen to live in the Danakil areas for centuries in peace and harmony until they faced a serious threat to their own survival. The Ruling regime has made life miserable for these people by banning them to conduct their traditional economic livelihood in the Red Sea. As a result, more than 35,000 Afar families are forced to flee from their native land and live in refugee camps along the border in Ethiopia.

Installation of Danakali Company in Collul area has also added to their freedom of movement restrictions as the area is heavily guarded by military force.

Not only this, Danakali Company is using military force to protect for its security. And these military forces are forced conscripts who have no freedom to decide for their life but work as forced conscripts.

Conclusion

To conclude, the list I provided above is not exhaustive but indicative. There are many companies that are currently doing business in Eritrea. Though Eritrea may not guarantee human rights of its citizens, each company which is operating in Eritrea has a responsibility of not involving or act as leverage in the violation of human rights. If any company is involved in such acts, respective parent country has a responsibility to call for this company to fulfill its human rights obligations by conducting due diligence. The case of Nevsun is one typical example. Other countries have also a responsibility to follow UN guiding principles on Business and Human Rights as it is endorsed in 2011.

As Eritreans, we have to work out in increasing international awareness about the business conduct of any company that operates in Eritrea. Today, any business activity has a potential link in the gross violation of human rights in Eritrea. As far as the regime continues to remain in power, any business activity is prone to human rights abuses. And we need to stay alerted and be whistleblowers whenever necessary so that we can bring these companies to accountability.

“17 ዓመታት ድሃይ ኣቦና መምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደየውሃንስ የብልናን” ሪታ ደበሳይ ካብ ካናዳ

መምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደየውሃንስይ ይብሃል። ኣብ ከረን ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ኣማሓዳሪ ከተማ ኤደን(ዒላበረዕድ) ኮይኑ ክሳብ 1994 ድሕሪኡ ድማ ኣብ ከተማ ከም ኣማሓዳሪ ሓጋዝ ኮይኑ ሰሪሑ።

ብ 15 ታሕሳስ 2002 ናብቲ ኣብ ብሎኮ ከረን ጥንቁልሓስ ዝርከብ ዝነበረ ናይ እንዳ ሕርሻ ስርሑ እናኸደ ብናይ ጸጥታ ህግደፍ ካብ መንግዲ ተጨውዩ። ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ስድራቤቱ ደሃይ የብናን ይብሉ።

ኣብ ካናዳ እትርከብ ጓሉ Rita Debesay ብናይ ኣቡኣ ኩነታት እናተሳቐየት እትነብር ዘላ ግን ከኣ ክሳብ ሕጂ ዓው ኢላ ዘይተዛረበትሉ ዘሰቅቕ ዛንታ ኣቡኣ ጼራ ክሳብ ሕጂ ኣናነብዐት ትነብር ኣላ።

በዓልቲ ቤቶም ንመምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደዮውሃንስ ድሃይ ብዓል ቤታ ካብ ዘይትረክብ እንሆ ድሮ 17 ዓመት ኮይኑ ኣሎ።

ሓብትና ሪታ ደበሳይ ኣቡኣ ተፈቲሑ ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤቶምን መላእ ስድራ-ቤቱን ዳግማይ ተሓቚፉ ክትርኢ ዘለዋ ባህጊ ብሃንቀውታ ትጽበ።

መምህር ደበሳይ ኪዳነ ወልደዮውሃንስ ኣብ ከረን ላዕላይ ዝርከብ ቤቶም ክሳብታ ካብ ጎደና ብህግደፍ ዝስወረላ ዕለት ብፍቕርን ሓልዮትን ምስ ስድራቤቶም ማሚቖም ዝነብሩ ዝነበሩ ኣገልጋሊ ህዝቢ እዮም ኔሮም።

መምህር ደበሳይ ኪዳነ ካብ መቑሕ መጻወድያ ህግደፍ ወጺኦም ብሰላም ሂወቶም ክመርሑ በዚ ኣጋጣሚ ይጽውዕ።

ኩላትና ኣብ መሰል ወዲ-ሰብ እንግደስ ኤርትራውያን ድማ ብዛዕባ እዚ ንልዕሊ 17 ዓመታት ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ክወርድ ዝኽእል ሳዕቤን ብምስጋእ ብዛዕባ ሃለዋቱ ሓታቲ ዘይነበሮ ኣቦ ብሓባር ንመሰሉ ክንጣበቐን ብዛዕባ ሃለዋቱ ክንሓትትን ክንጽውዕ ብትሕትና ይጽዎ።

ሓውኹም ኤርትራዊ ሊበራል ዴሞክራት

ተስፋብርሃን ወልደጋብር ረድኢ

መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ – ብሓው Ermias Zere

እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ገጽ መጽሓፍ Ermias Zere ብዕለት 04/11/2018 ዝተጻሕፈ እሞ ብፍቓድ ሓው ኤርምያ ዝተወስደ ኮይኑ ምስ መትከላት ኤርትራዊ ሊበራል ዴምክራት ዝሳነ ስለኾነ ናብ ኣንበብተይ ንኽበጽሕ ዘስፈርክዎ ሕጡበ ጽሑፍ እዩ።

ሓው ኤርምያስ ዘርአ ብዘለዎ ልዑል ዝኾነ ሊበራላዊ ዝማእከሉ ፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባ ብቀጻሊ ኣብ ናይ ብሕቱ ገጽ facebook ዘቕርቦም ዓሞቕቲ ጽሑፋት ንህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕ ዓቢ ኣበርክቶ ካብ ዝጻወቱ ዘለዉ ኤርትራዊ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ኮይኑ ኣብ ጀርመን ይቕመጥ።

———————————————————-

ሃገር ንኽትምራሕ ግባኣት ሰባኣዊያን መሰላትና እንታይ ምዃኖም ካብ ሕጂ ንህዝቢና ብዝተኻእለና መጠን ከነንቅሕ ይግባኣና እዩ ዋና መሰረታዊ ውሕስነት ሓንቲ ሃገር ሰባኣውያን መሰል ህዝባ ተኸቢሩን ተሓፊሩን ምስ ዝኽበር ጥራይ እዩ ህልውናኣ የዕጋቢ ክኸውን ዝኽእል ። ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 27 ዓመታት ደፋእታዊ ድኽመት ናይ ቋጠባ ፡ ፖሎቲካ ፡ ትምህርቲ ፡ መሰል ክረአ ዋላ እኳ እንተኻኣለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንብድሕሪ ሕጂ ናይ’ዚ ነገር ፈዋሲ ሓይሊ ክትክእ ዘኽእሎ ዓቕሚ ብግቡእ ክርዶኦ ምእንታን ሚሁራት ኤርትራያን ዜጋታት እጃምኩም ክትገብሩሉ ዝግባኣኩም ሳዓት ዝኣኸለ ኮይኑ ይስማዓኒ ።

ኤርትራ ፡ ንመጻኢ ክህልዋ ዝኽእል ምንዮትና ፡ መሰረታቅያን መሰል ደቂ ሰብ ተኸቢሩ ብጎነጻዊ መልክዕ ዘይኮነ ብሕጊን ቅዋምን ተደሪኹ ዝማሓደር መንግስቲ ምፍራይ እዩ እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ካኣ ንምሕደራ እታ ሃገር grass root adminstration ተጠቒምና መንግስቲ ይኹን ጽፍሒ መንግስቲ ሓይሊ ከም ዘይህልዎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምስራሕ ከድልየና እዩ ። ሕሉፋት ኣካይዳ ሕመቕና ንመጻኢ ክህሉ ዘለዎ ተስፋታትና ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም እንተዳኣ ክንእርመሎም በቒዕና ።

እንባኣርከስ ካብ ህጂ ከነንጸባርቆ ዝግቡኡና ነገራት እንተሎ መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ ።