ግብረ መልሲ ካብ ኤልሳቤጥ ጭሩም

ክቡር ተስፋብርሃን ረድኢ

መንቀሊ ናይ ለንቅነ ወፍሪ ኣብ ልዕለይ እቲ ብዕለት 19 መስከረም ሓደ ትግራዋይ፡ ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋ ዝበሃል (ሙሉእ ትሕዝቶ ቃለመጠይቕ ኣብ ታሕቲ ኣብ ቪድዮ ዝርከብ): ናይ ትግራይ ጸገማት ንክንፈትሕ ናይ ኤርትራ ባሕርን ናይ ኤርትራ ሉኡላውነትን ሒዝና፡ ንኤርትራ ድማ ናይ ኣግዓዝያን ሃገር ወይ መንግስቲ ክንገብራ ምስንኸእል እዩ ኢሉ ሕልምታቱ ምስገለጸ፡ ኣብ ናተይ ፌስቡክ ድሕረ ገጽ ፖስት ጌሬ ርእይቶይ ስለዝሃብኩሉ እዩ።

እቲ ጽሑፍ ምስ ኣንበብካ ዝበልካዮ፡

“Tesfabirhan Redie፡
Tesfabirhan Redie she is in and she will be in mess. Let her proceed” “ኤልሳ ጭሩም ‘ውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዛረብ ጀሚራ፡ ኣብኣ ክትረኽባ እያ”

“Tesfabirhan Redie
Tesfabirhan Redie I am aware what her intention is. The forces are being moblized. Just make close observation.” “ሓሳባ ተረዲእኒ ኣሎ፡ ሓይልታት ተላዒሎም ኣለው ብቐረባ ክንከታተሎም ኣለና

“Tesfabirhan Redie
Tesfabirhan Redie Rezene Dermas that is what I am hinting. She will be better if she keeps at a distance and defend human rights rather than indulging herself in this volatile politics”.”ካብዚ ተኣፋፊ ጉዳይ ፖለቲካ ርሒቃ ኣብቲ ጉዳይ ሰብኣዊ መሳላት ጥራሕ እንተድሃበት እዩ ዝሕሻ”

ክቡር ሓው ተስፋብርሃን

ኣቶ ዮሴፍ ኣሰፋ ኣብቲ ዝሃቦ ቃለመጠየቅ ብዛዕባ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ኣይተዛረበን። ብዛዕባ ምግሃስ መስላት ህዝቢ ኤርትራ ኣይገደሶን። ናይ ትግራይን ናይ ህዝቢ ትግራይን ሽግር ንክፈትሕ ግና፡ ነታ ብኽንደይ መስዋእቲ ዝመጸት ሃገር ኤርትራ ናብ ሃገረ ኣግዓዝያን ቀይርና ባሕርና ሒዝና ሽግርና ክንፈትሕ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ።

ናይ ሰብ ሃገር ፈንጢሕካ፡ ባሕሮም ወሲድካ ንጥቕምኻን እስኻ ትደልዮ ሃገር ክትፈጥር ምምናይ፡ ምግሃስ መሰል ህዝብታት ደይኮነን?

ንህዝቢ ኤርትራ በታቲንካ፡ ንናትካ ጥቅሚ ምሕሳብ ምግሃስ መስላት ደይኮነን እዩ?

ብተወሳኺ ርእይቶ ናተይ ኣብቲ ኣቶ ዮሃንስ ዝሃቦ ቃለ መጠየቕ ንዓኻ ንምንታይ ኣቆጢዕካ? ነቲ ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋ ዝብሎ ዘሎ ትድግፎ ስለዝኾነ ድዩ?

በሊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ስለዝተዛረብኪ፡ ወረቀትኪ ወረቀት ዓዲ ቁንጺ ክገብራ እየ ኢልካ ካብ ብጽባሒቱ ወፍሪ ጸለመ ጀሚርካ።
ካብ መስከረም 2001 ጀሚረ ካብ ጸለመን ጸርፍን የዕሪፈ ኣይፈልጥን። እዚ ሓድሽ ወፍሪ ካብ ሓደ ሊበራል ዲሞክራትን ደላይ ፍትሒ እየ ዝብል ንምንታይ ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋ ዝሃቦ ኣብ ፌስቡኪ ዘርጊሕኪ ርእይቶ ሂብክሉ ኢልካ ዝተበገሰ ጸለመ ድማ ብዓይነቱ ሓድሽ ይኹን ድኣ እንበር እቲ ጠንቒ ሓደ እዩ…ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣንጻር ሕልምታት ትግራይ ትግርኚ፡ ወይ ሕልምታት መንግስቲ ኣግዓዝያን ኣብ ኤርትራ ምትካል ንዝቃወም ኩሉ ክጥቓዕ ኣለዎ ዝብል ክካየድ ዝጸንሕ ናይ ጸለመ ወፍርታት እዩ።

ደገፍቲ ህ.ግ.ደ.ፍ ዝኾነ ኣንጻር እቲ ስርዓት ዝተስእ እዮም ዘጥቕዑ። እቲ መጥቓዕትታት ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ። ኣብዚ እዋን ‘ዚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ምስ ክልተ ግንባር እዩ ዘሎ።

ንባሕርኹምን መሬትኩምን ንዝምነዩ፡ ነቲ ሕልሞም ንከተግብሩ ኣብዝገብሩዎ ጎስጓስ ብሒም ኢልኩም ከይትዛረቡ፡ እንተተዛሪብኩም፡ ከነጸልመኩም ኢና፡ ብዛዕባኹም ሕማቕ ክንጽሕፍ ኢና ዝብል ምፍርራሕ ካብ ሓደ ሊበራል ዲሞክራት እየ፡ ደላይ ፍትሒ እየ ዝብል ሰብ ደይትጽበዮ፡ ንኹሉ ዓይነታት መስላት ናይ ደቂ ሰባት ዝግህስ ከምዝኾነ ክሕብረካ ይደሊ።

ንትግራዎትን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ካብ ልበይ የኽብሮም እየ። እዚ ዝጋዋሕ ዘሎ ዘመተታት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወከለ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ከምኡ እንተዝኸውን ናይ ክልላዊ መንግስቲ ወይ ፌደራላዊ መንግስቲ ፖሊሲ ከምዝኾነ ምተሓበርና ኔርና። ናተይ ርእይቶ ድማ ኣብቲ ሕልምታት ናይ ውልቀሰባትን ማሕበራትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሃገርና ዘለዎም ር እይቶ ዝተመርኮሰ እዩ፡፣ እሱ ድማ ከም ተጣባቂት መስላትን ከም ኤርትራዊትን ዝምልከተኒ ስለዝኾነ። ነዚ ንክገብር ድማ ናይ ማንም ሰብ ፍቃድ ወይ ቡራኼ ኣየድልየንን እዩ።

ክም ካልኣይ ነጥቢ ብዛዕባ ኣብ ሽመልባ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብ ሓደ ውልቀሰብ ኣባል ናይ One Nation ዝተልኣኸ፡ share ግበሩዎ ዝብል ጽሑፍ፡ ምስ በጽሓኒ ናባኻ share ምግባረይ ጸገሙ ኣይተራእየንን። እቲ ምንጪ ናይ ሓበሬታ ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ፡ እሱ ድማ ሽሙን፡ ሽም ኣቡኡን ኣብቲ ጽሑፍ ኣስፊርሉ እዩ። ክምኡ ብምግባሩ ድማ ንዝኾነ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዝመጽእ ተሓታትነት መልሲ ዝህበሉ እሱ ስለዝኾነ። ካብኡ ሓሊፍካ ግና ኤልሳ ኣብ ናይ One Nation ኣኼባ ተሳቲፋ ምባልካ ገሪምኒ። ኣነ ነጻ ሰብ እየ። ኣብ ዝተዓደምኩሉ ኣኼባ፡ እንድሕር ናጻ ኮይነ ክሳተፍ መስለይ እዩ። ምስቲ ማሕበር ጸገም እንተሊካ፡ ምስኦም ተዛሪብካ ፍትሓዮ። ኣነ ኣባል One Nation ኣይኮንኩን።

ኩሉ ሰብ ኣብዝደለዮ ኣኼባ ክሳተፍ ናጻ እዩ።

ክብር ሓው ተስፋብርሃን

ሊበራል ዲሞክራት እየ ኢልካ ምእማን ናይ ካልኦት መሰላት ብደይ ገደብ ክትግህስ ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮነን።

እዛ ጽሕፍተይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ መጀመርያን ናይ መወዳእታን እያ።

የቀንየለይ

እቲ ዘቖጥዓካ ናይ ዕለት 19 መስከረምን ናይ ዕለት 20 መስከርም ጽሑፋተይ እንሄለ፡

………………..

Elizabeth Chyrum is with Elizabeth Chyrum.
19 September at 17:03 ·

ትግራይ ናበይ ዝብል ሕቶ መን ኢዩ ዝምልሶ? ኢሉ ሓደ ትግራዋይ ጋዜጠኛ ንዝሓተቶ ሕቶ፡
ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋ፡ ተወላዲ ትግራይን ኣባል ማሕበር ኣግዓዝያንን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝቕመጡ ዝሃቡዎ መልሲ እንሄልኩም፡

‘እታ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ቦታ እያ ተቐሚጣ። ካብ ቀይሕ ባሕሪ ተነጺላስ ናብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓዲ ስለዝኣተወት ፡ ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣኣ፡ ናይ ሰብ ብዝሒ፡ ኣብደይምቹእ፡ ኣብደይ ቦትኣ ስለዝተቐመጠት እቲ ሽግር ካብኡ ይለዓል። ትግራይ ቦትኣ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተተሓሓዘ እዩ።”

“ትግራይ ንበይና ኮይና ሉኡላዊት ሃገር ክትኸውን ኣይትኽእልን፡ ነቲ ሓሳብ ዝድግፍ የለን። ስለዚ ንክሰልጠና፡ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኣግዓዝያዊ ስርዓት ንሰርሕ።”

“እቲ ሽግር፡ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትያ ተዋሒጣ እያ ዘላ።”

“እቲ ናይ ኣግዓዝያውያን ዕላማ፡ ነታ ኤርትራ ትበሃል ወግዓዊ ናይ ተጋሩ ዓዲ ንምግባር እዩ። ምኽንያቱ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ስለዝኾነት፡ ቀሊል እዩ። እቲ መስርሕ ቀሊል እዩ።”

ንተወሳኺ ሓበሬታ ነቲ ሙሉእ ቃለመጠይቕ ናይ ኣቶ ዮሃንስ ኣብዚ ቪድዮ ኣለኩም።

_________________________

Elizabeth Chyrum is with Elizabeth Chyrum.
20 September at 11:32 ·

ከምቶም ቀዳሞት መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብዓል ሃይለስላሰን መንግስቱን ዝበሉዎ፡ ሕጂ’ውን፡ ናይ ኤርትራ “ባሕሪ” እዮም ዝደልዩ። ብተወሳኺ፡ ሕጂ ኤርትራ ሉኡላዊት ሃገር ስለዝኾነት፡ ሕልሞም ከተግብሩ “ልኡላዊት” ሃገር እዩ ዝድለ ዘሎ።

ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋ፡ ትግራዋይን ኣባል ማሕበር ኣግዓዝያንን ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዝህቦ ዘሎ ቃለ መጠይቕ “ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትግንጸል ክቢድ እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣግዓዝያዊ መንግስቲ ተኺልና፡ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ተፈሊና ምስ ኤርትራ ንሕወስ፡ ኤኮኖሚ ናይ ትግራይ ነዕብይ። ነዚ ንክንገብር ኤርትራ ሉኡላዊት ሃገር ስለዝኾነት እቲ ሕልምና ንከነተግብር ቀሊል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ግና ክንዓብይ ኣይንኽእልን፡ ኣብ ክልልና ተሓጺርና ጥራይ ኢና ደው ክንብል። ስራሕ ዘይብሎም መንእሰያት ብዙሓት ኣለውና፡ ናይ ቁጠባ ጸገማት ከጋጥመና እዩ፡ ስለዚ ንኤርትራ ሃገረ ኣግዓዝያን ጌርና ናይ ትግራይ ሽግር ክንፈትሕ እለና።” እዩ ዝብል ዘሎ።

ኤርትራ ሉኡላዊት ሃገር እያ። ንናጽነት ኤርትራ ህዝባ ን 30 ዓመት ተጋዲሉ፡ ተሰዊኡን ሰንኪሉን እዩ። ኤርትራ ብመስዋእቲ ደቃ ዝተረኽበት ሃገር እያ። ንሓንቲ ሃገር ነጻ ክትገብር ዝኽፈል መስዋእቲ ከቢድ እዩ።

ማንም ብቀትሪ ክሓልም ዝደለየ፡ ናይ ኤርትራ ባሕራን፡ ሉኡላውነታን፡ መሬታን ክምነ ይኽእል እዩ። ግና እዚ ትምኒት ኮይኑ እዩ ዝተርፍ።

ብተወሳኺ፡ ኣቶ ዮሴፍ ኣሰፋ፡ “ንትግራ’ሲ ከመይ ጌርና ከም ሃገረ እስራኤል ንገብራ?” እዩ ዝብል ዘሎ።

እሱ ከም ትግራዋይን ካልኦት ክምኡ ዝኣመሰሉ፡ ንሉኡላዊት ሃገርናን ባሕርታትናን ተጠቂሞም ንህዝቦምን ሃገሮምን ከማዕብሉ ክሓልሙ ከለው፡ ንሕና ኤርትራውያን ‘ድማ፡ ኣብታ ኣቦታትና፡ ኣዴታትና፡ የሕዋትናን ኣሓትናን ተሰዊኦም ዘምጽኡልና ሃገር፡ ንውልቀ መላኺ ኣልጊስና፡ ቅዋማዊ መንግስቲ ተኺልና፡ ብሕግን ፍትሕን ትመሓደር ሃገር፡ ነቶም ፋሕ ኢሎም ዘለው ደቃ ትእክብ ሃገር፡ ንህዝባ ካብ ድኽነትን ስቅያትን ኣናጊፋ ብቅሳነት ተንብር ሃገር፡ ምስ ጎረባብታ ብስላምን ምርድዳእን ትነብር ሃገር ክህልወና ንሓልምን ነዚ ንክንገብር ድማ ንቃለስ ከምዘለና ዝዘንግዑ ይመስሉ።

ኣምሓሩ ክትርቱ ከለው “የቆጡን ኣወርድ ብላ የብብቷን ጣለች” ይብሉ።

2 Comments

 1. Selam Tes:
  I read Elsa’s response but I have not read or listened to your reaction to her comments about that certain chauvinist and expansionist lost soul AgAzian .
  Per Elsa’s response ,it sounds like you are for an AgAzian State or part of the old new Digital WeyAne propaganda.
  Worse,we did not see your reaction or condemnation of that lost soul tigraway trying to nullify the Eritrean Independence and Territorial Integrity .
  Show us the guy to condemn such day dreamers,buddy.
  Elsa has challenged you and face it

 2. Yes tes show me your gut and your balls like Mahmouday Saleh did in an open field !
  U see that you are talking to yourself only.
  No audience .
  That speaks volumes.
  Stuck to the truth and focus on bringing justice for Eritrea and Eritreans by fighting against all enemies if Eritrea and Eritreans including the AgAzian day dreamers ,the Yohanes et al.
  The time now is NOT to bluff about 500-1000 yrs old tiwfit and made up histories or divisive tribe,region,religion and language based obsolete Enda Siwwa style political debate but to unite Eritreans to expedite the past due change so as to claim what belongs to us and compensate for the lost opportunities!

  Nay Tarik hatela quenka keititerif!
  And who assigned you to be the Prosecutor ,the Judge and the Jury at the same time?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.