ተረካብ ዕላል ምስ ወዲ ጀበርቲ

እዚ ዕላል’ዚ ርካብ ዕላል ኣብ ናተይ(Tesfabirhan Redie) Facebook ብዕለት 03/02/2019 ዝተኻየደ ኮይኑ ከተንብቦ ስምዒታውን ኮንቱን ዝመስል ግን ከኣ ብዙሕ ሓቀኛ ስምዒታት ዝሓቖፈ ምልውዋጥ እዩ ተኻይዱ። ብመሰረቱ እዚ ዕላል እዚ ምክብብራ ዝጎዶሎ ኮይኑ ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝካይድ ምልውዋጥ ቃላት እዩ። ተስፋ ይገብር ድማ ኤርትራዊ ካብ’ዚ ከም’ዚ ዓይነት ክብረት ዝጎዶሎ ተኣልዩ ንኹሉ ሰብ ከከባብር ዝኽእል ሓሳባት ምልውዋጥ ክኣቱ።

ብመሰረቱ Justice Seeker ምስቲ ብመጀመርታ ኣን ኣብ facebook ዘውረድኮ ዘይሳነ ርእይቶ እዩ ጽሒፉ። ኣነ ድማ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከይዱ ብምባል ክተዃትኾ ወሲነ። ብኡ መሰረት ድማ ኣብ ናይ ዕላል ጽምዶ የእትየዮ።

ብወገነይ ዝገበርክዎ ምልልስ ወላ’ኳ ኣብ ታሪኻዊ ሓቅነት ምርኩስ ዝገበረ እንተኾነ ዝያዳ ንፈተነ ኢለ ዝገበርክዎ ምትኹታኽ (provocation) እዩ። ሓው Justice Seeker ሓቀኛ ስምዒቱ ኣለዎ ኣይፈልጥን። ከም’ዚ ናተይ’ውን ክቶዃትኾኒ ኢሉ ዝጽሕፎ ዝነበረ ይኸውን። ግና እቲ ንሱ ዝጽሕፎም ዝነበረ ካብ ብዙሓት ተወላዶ ደቂ-ጀበርቲ ዝሰምዖምን ዘንብቦምን ሓሳባት ስለዝኾኑ ምነልባት እዚ ርድኢት እዚ ኣብ ብዙሓት ሰሪጹ ክህሉ ስለዝኽእል ኣድላይ ዘበለ መአረምታ ክውሰድ ኣለዎ ብዝብል መንፈስ እየ ኣብ’ዚ ናይ ውልቀይ blog ብመልክዕ ሰነድ ከስፍሮ

እዚ ብJustice Seeker ዝፍለጥ ከምቶም ብዙሓት ኣብ facebook ዝርከቡ ሕቡኣን ሓቀኛ መንነቱን ስሙን ዘይፍለጥ ኮይኑ፣ ብመሰረት ናይ facebook ትሕዝትኡን ናይ profile ስእሉን፡መሰረት ግና ካብ ኣባላት ማሕበር ኣህዋት ጀበርቲ(Jebertiyyah Brotherhood) ይመስል።

ሰናይ ንባብ።

Justice Seeker(JS) – 03/02/2019 9:00 AM

ክላ ኣብዛ ደሎ ካ ዓሚ ድሞተ ምራኽ ዓጃው ረብሪብካ ወዲእካ ዲካ ምትኻብ ምግሳስ መሰል ሰብን ህዝብን ሃይማኖትን ንይምሰል ኣብ ካልእ ዘይትኣምነሉ ነገር ታኣቱ ኣምሰሉ ዓጃው ወረጃ ማዕዶ ናይ ፈስቡክ

Tesfabirhan Redie(TR)

Justice Seeker

ወዲ ጀበርቲ እንታይ ኢኻ ኮንካ?

Justice Seeker ጉዳይ ኣርጎባ ከመይ ኣላ? ገለ ኣኽባር እንተለካ

JS

Tesfabirhan Redie ሃጌ ምስ ከብትን ዒባን ፈርስን ተደዋዊስካ ኣብ ገጠር ዓቢካስ ኣብ ጅረሎን ስሜንቶም ዝዓበዮ ክትመዓራረ ደሊካ ኢንፈርዮሪቲ ኮምፕለስ ኣለካ ሞ ሙሉእ ሂወትካ ብ ቅኒኢ ሓሪርካ ክትነብር ኢካ ወላ ቢያቲ ጸዓዲ ኣልምጽካ ወዲኣዮ እምበር ፋራ ፋራ ድሑር ሙካንካ ኣይተርፈካን እዩ።

TR

Justice Seeker

ናይ ጀበርትኻ እንዲ ግበር ትም ኢልካ። ፋራ ኮይነ ኣዕቁበኒ ኢለ ኣይለመንኩኻን። ንስካ ኢካ ሃጸይ የውሃንስ ኣባሪሩካ መጺእካኒ። ሕርሻ ስለዘይነበረካ ድማ ኣብቲ ጣልያን ዝመስረቶ ከተማ ክትነብር ጀሚርካ።

ኣነ ግና ትማሊ ወዲ ሓረስታይ
ሎሚ ንባዕለይ ሓረስታይ
ጽባሕ’ውን ሓረስታይ

ፋራ ይኹን ኣይኹን ንዓይ ይምለክት።

JS

Tesfabirhan Redie ከመይ ሓፍያን ኢካ ወደይ እቶም ሰብ ባድላን ኮዮን ኣብ ኮምቢሽታቶ ሽናዕ ዝብሉ ምስ ሃጌታት ነቃዕ ሕርካም ዝእቱ እግሮም ኣብ ናይ 10 ሽሕ ንድሕሪት ተመሊስካ ከማን ዘይርከብ ኣሰቃቂ ድሑር ማሕረስ ዝጥቀሙ ድሑራት ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ዝሓርሱ ደቂ ኮማሮ ኣገዋት ክተወዳድሪም ደሊካ?ኣይትሓፍርን ኢካ መስለኒ ክትክድም ክትማሃር ካብ ጥምየት ክትገላገል ክትልምን ወረቀት ሓዙለይ ፈርሙለይ ቅረቁና ክትብል ኣይመጻካን ዲካ?ፋራ ሃጌ ድሑር ሓረሰተይ ናይ ፈስቡክ ኣለካ ሕጂ ዉን ከሙኡ ኢልካ ዉን ክትበሊ ኢካ እምበር ተምጾኦ ለውጢ የለን ።

TR

Justice Seeker

ነቲ ከተማ ትብሊ ዘለኻ እኮ ጣልያን እዮም ሃኒጾሞ?

ትፈልጥ ዲኻ

ኣበራ ሓጎስ ኣብ ከረን – ምድሪ ኣገው – ኣብ ትሕቲ ካቶሊካውያን ከም ዝተማህረ?

ካብቶም መምሃራኑ ሓደ ድማ ሓወቦይ እዩ።

ታሪኽ ፍለጥ ያ ዓጁስ።

TR

ጀበርቲ ተባሪሮም ዝመጹ ከም ዝኾኑ ፍለጥ። ሶማልን ትግራይን ድማ እዩ መበቆሎም።

መብዛሕቶም ድማ ሓማል እዮም ኔሮም ኣብ ኣስመራ።

ወዲ ሓረስታይ ኤርትራዊ ግና ኣብ ሕርሻኡ ይናበር ኔሩ።

ሓረስታይ ድማ ዝኸበረ ሰብ እዩ።

ባድላ ክትክደን ዝገበረካ ውን ሓረስታይ እዩ።

ስለዚ ታሪኽካ ፍለጥ። እንተዘይኮነ ከፍልጠካ እየ።

JS

Tesfabirhan Redie ኤህ ኑዕቅ መጠን ነብሱ ክንዕቀካ ይፍትን ቁሩብ ሕፍር በል ሃጌ ፋራ ብደንጎሎ እንዳተማሶግካ ማዕኮርካስ ባድላ ምክዳን ሚሂሮሞም ድሑራት ሓረስቶት ን ኣዝማሪኖታት ንስካ ንባዕልካ ከማን ባድላ ሕጂ ቢያቲ ጸዓዱ እንዳፈሕፈሕካ ፈሊጥካዮ ሓቀይ ምስቶም ቅድም ዝሰልጠኑ ብመዓር ጠስምን ጻዕዳን ጸሉምን እንዳኣመረጹ ዝዓበዩ ትታረክ ኣለካ ንዑቕ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዶርም ዓደም እንዳበላዕካ ክትማሃር ኣይትሪእዮምን ኣይነበርካን ዲካ? ወላስ ሽዑ እዩ ቅኒኢ ሳዕሪሩካ ርኩስ ዓሌት ሙካንካ ተሰዊጡካ?ካልእ ድማ እቲ በለካ ለኽዓካ ዲዩ ወይ ወመጽናዕቲ ዝተደገፈ እዩ እዚ ኩሉ ሃለፋታ ክክ እቲ ርስተይ መሬተይ ንስካ ንስካ ናይ ትማሊ ኣይኮንን ትብለኒ ኣለካ ክክክ ክሕበረካ ብ ብመሰረት እቲ ብኢጣልያውያን ኣብ ብ1931 ዝተገብረ መጽናዕቲ ህዝብን እምነትን ህዝቢ ኤርትራ፡ ክርስትያን 280,386 ኪኾኑ ከለዉ፤ ኣስላም ድማ 312,000 እዮም ኔሮም። ካብቶም ክርስትያን ድማ፥ ተዋህዶ፡ 258,355፣ ካቶሊክ፡ 19,312፣ ከኒሻ፡ 2,719 ብድምር 280,386 እዮም ኔሮም። ናይ ሕጂ ቁጽሮም ግን….? ።ኣነ ዉን ነዞም ሕጂ ትዝንጥሎም ዘለካ ኣብ ኤርትራ ስፈሮ ንስካ ዉን ካበይ ሙካንካ ስለዘይፈልጠካ እምበር ብ ታሪክ ዝተደገፈ ሓበሬት ክህበካ ኣየ ።እዚ ዉን ብዝርዝር ከቀርቦ እየ ከምዚ ናትካ ጽንጽዋይ ሙሁር ዶንቆሮ ኣይኮንኩን ።ናይ ለሚጭካ ናይ ተዛረብካ ኣይኮንን ኣፎም መዓር ልቦም በሊሕ ላማ ገርካዮ ክክክ ኣንጭዋ ድገ ን ኣንጭዋ ገዛ ክተውጻኣ ደሊካ ድልዱል ፋራ ኣገው

TR

Justice Seeker

እቲ ወደ-ባት ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላማይ ክስታናይ ተባሂሉ ተመቓቒሉ ኣይፈልጥን።

ጀበርቲ ግና ካብ ሶማል ስለዝመጹ እንትርፎ ብሃይማኖትና መሰረት፣ ማለት ኣስላምን ክርስትያን ምዃና ካልእ ኣይፈልጡን። ጓና-ጓና እዩ ኩኩ ግዜ። ኤርትራዊ ወደ-ባት ብወለዶ ሓደ ምዃና ስለዘይፈልጡ ሰኣን ምፍላጦም ክርስትያን-ኣስላም እናበሉ ክመቓቕሉና ዘይፈንቀልዎ እምኒ የሎን። ግና ክሳብ ሕጂ ኣይተዓወቱን ኣለዉ።

ኣስተውዕል

ኣነ መን ምዃነይ ዝፈልጥ እየ። ጭው ዝበልኩ ኣገው ወዲ ሃገረ-ሰብ እየ። ፋራ እንተበልካኒ’ውን ዘሰክፈኒ ከይምሰለካ። ከም ጀበርቲ ግና ብራርያ ወይ ስደተኛ ኣይኮንኩን።

ምክብባር ትሕሸካ። ንዓይ ብጸርፊ ተዳኽመኒ ከይመስለካ።

One thought on “ተረካብ ዕላል ምስ ወዲ ጀበርቲ

  1. ጀበሪቲ ደኣ ሳርቶ ክሰርሕ እዩ እንበር እንታይ ደኣ ክገብር ፡ ኣበይ መጺኡ ደኣ ክሓርስ መሬት መዓንዱ ክክክክ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.