ግብረ-መልሲ ን Munir Abdella ኣብ ጉዳይ ስድራ-ቤት ኣበራ ሓጎስ

እዚ ግብረ-መልሲ ንሓደ ኣባል ኣሕዋት ጀበርቲ Jebertiyyah Brotherhood) ዝኾነ Munir Abdela ዝብሃል ምቅማጡ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝቕመጥ ሞያዊ ስርሑ መምህር ኣብ Community ኤርትራውያን ኣብ ስዑዲ ዓረብ(ርያድ) ዝተዋህበ ክይኑ፥ መንቀሊ ጉዳይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንኤርትራውያን ስድራ-ቤት ኣበራ ሓጎስ ዝምልከት ዝሃብክዎ ሓፈሻዊ ምሕጽንታ ብደቂ ኣበራ ሓጎስ ዝግበር ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝያዳ ኣብ ምንቅስቓስ መሰል ሕብረተሰብ ጀበርቲ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ጉዳይና ብቀንዱ ንመሰል ወዲ-ሰብ ደኣ ክኸውን ኣለዎ እንበር ንብሄርን ምምስራት ማእከልነትን ዘተኮረ ፍሉይ ቃልሲ ምክያድ ንኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ መዓልታዊ ስቅያት ሸለል ምባል እዩ ድሕሪ ምባል ግዳያት ላምፓዱሳ ከም ኣብነት ኣምጺኤ ኔረ።

ከም ኩሎም ኤርትራውያን ግዳያት ስደት ሓደ ካብ ደቂ ኣበራ ሓጎስ ግዳይ ናይ ላምባዱሳ ከም ዝኾነ ኣፍልጦ እኮ እንተዘይነበረኒ ብዘየገድስ ግና ኩሎም ኤርትራውያጅ ስለዝኾኑ ሓባራዊ መረዳእታይ ኣተኩሮናስ ኣብ ብሄራዎ ቃልስን ምምስራት ማእከልነትን ዘይኮነስ እንታይ ደኣ መሰል ወዲ-ሰብ ዘተኮረ ክኸውን ኔርዎ። ደቂ ኣበራ ሓጎስ ከኣ ካብዚ ጸቢብ ቃልሲ ወጺእኩም ኣብ ግዳያታ ላምባዱሳን ካልኦትን እንተተኩሩ’ዶ ኣይምስሓሸን – ወይስ ኣይተሰምዓኩምን ኣሎ ዝብል ሓፈሻዊ ግን ከኣ ተሪር መልእክቲ ኣመሓላሊፈ ኔረ።

ሓው ሙኒር ነዛ ሓፈሻዊት ሓሳብ ብምጥምዛዝ ኮነ ኢሉ ንኸጸልምን ፖለቲካዊ መኽሰብ ንኽረክብን “እንዳ ኣበራ ሓጎስ ግዳይ ኮይኖም ከለዉ ኣይተሰምዕምን ኢሉ” ብሰዝምዕ ፖለቲካዊ ጸወታ ከካይድ ስለዝተዋፈረ ኣነ ድማ ግቡእ ግብረ-መልሲ ክህበሉ እንሆ ተገዲደ።

ሓው ሙኒር ዓብደላ ንነገራት ኣብ ምጥምዛዝ ዓቢ ብልሓት ዘለዎ ኮይኑ፣ ኮነ ኢሉ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ዓይነት ፖለቲካ ብምጥምዛዝ ቅድሚ ሕጂ ንዘይበልክዎ ብካልእ መልክዕ ከቕርቦ ስለዝተዓዘብኩ ብዙሕ ተመላሊሰ ኔረ እየ። ብPrivate messenger ውን ስሕት ኢልናስ ከነዕልል ጀሚርና ኔርና። ምስ ግዜ ግና ኣካይዳኡ ስለዘይፈተኽዎ ብprivate ክረኽቦ ከም ዘይብለይ ወሲነ። ኣብ public ዝኾነ’ውን ንነገራት ኣብ ምጥምዛዝ ሓደገኛ ኣካይዳ ስለዝረኣኽሉ ምምልላስ ምቁራጽ ይሓይሽ ዝብል ውሳነ ወሲደ። ናብዚ ግዜዚ ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ድማ ምምልላስ ዳርጋ የብልናን ክበሃል ይከኣል።

ብዛዕባ ኣባል ስድራ-ቤት ኣበራ ሓጎስ ዘቕረቦ ርእይቶ Munir Abdela ድማ ከምዚ ይመስል ኔሩ።

መልሲ ንሓው Munir Abdella

Munir Abdalla ከምቲ ንስኻ ሕማቕ ተግባራት ራሻይዳ ጉልባብ ንምግባር ራሻይዳ ከምቲ ሰብ ዘውርየሎም ዘይክኮነስ ጽቡቕ ዝገብሩ’ውን ኣለዉ ንምባል ኣብ ስዑዲ ዝነብር ርሂጸ በላዕ ራሻይዳ ኣምጺእካ ከተላልየና ዝፈተንካ – ሕጂ’ውን ተራ ስድራ-ቤት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ሰብ ንኸይዘራረበሉ ግዳይ ላምባዱሳ ውን ኣለዎም ኢልካ ከተደናግር እንተፈተንካ ትርጉም የብሉን።

ካብታ ብመንገዲ facebook መንገዲ ካብ ንላለ እንትርፎ ንነገራት ክጥምዝዝን ዘይትርጉሙ ከትሕዞን ካልእ ቁምነገር ኣንቢበሉ ኣይፈልጥን። ንኸምስል ግና ዘይከውን ቃላት ክጽሕፍን provoke ዝገብር ሓውሲ ጭርቃን ቃላት ኣብ ምድርባይን ልዑል ብልሓት ምውናንካ ኣብ ዓቢ ነገራት ከም ዝደለኻዮ ኣይኮነን።

ስድራ-ቤት ኣበራ ሓጎስ ኣብዚ ግዜ’ዚ ልዕሊ 450(2011) በጺሑ ከም ዘሎ ባዕላቶም ኣብ youtube ዘርጊሖሚ ዘለዉ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ 450 ነንሕድሕዶም ዘይፋለጡ’ውን ክህልዉ ይኽእሉ። ኣብ በበይኑ ዓለም ዝነብሩን ፋሕ ዝበሉን ውን ክኾኑ ይኽእሉ። ከም ክሉ ኤርትራዊ ድማ ዓዶም ገዲፎም እዮም ተሰዲዶም ዘለዉ። ካብ ኤርትራ ክወጹ ድማ ከም ኩሉ ኤርትራዊ መሰናኽላት ስድርት ኣጋጢምዎም እዩ። ከም ኩሎም ግዳያት ኤርትራውያን ንዘጋጠሞም መሪር ሞት ኣባል ስድራ-ቤቶም ድማ ይሓዝን።

እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግና ፖለቲካዊ እዩ። ኣብ’ዚ 50 ዓመት ስድራ-ቤት ኣበራ ሓጎስ ኣብ ጉዳይ ጀበርትነት እዮም ዘለዉ። እዚ ድማ ነቲ ሓባራዊ ቃልሲ ብኣሉታ ጸልይዎ እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ምክፍፋል ናይ ሃይማኖት ገጹ ዝኸይድ ሓደገኛ መንገዲ ንኸይድ ኣለና።

ኣግኣዝያን ሕጂ ዝተፈጥረ ምንቅስቃስ እዩ። ምጅማር ምንቅስቃስ ኣግኣዝያን ንምንቅስቃስ ኣሕዋት ጀበርቲ ድማ ብጣዕሚ ሓጊዝዎም እዩ። ምኽንያቱ ኣይኣዝያን ንኩሎም ኣስላም target ዝገበረ ስለዝኮነ ኣህዋት ጀበርቲ ናብ ረብሓኦም ከውዕልዎን ንኹሉ ኣብ እስልምና ዝኣምን ኤርትራዊ ከለዓዕልዎን ክጉስጉስዎን ምኽንያት ኮይንዎም እዩ።

መርኣያ ናይዚ ድማ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኣስላም ተለዓሉ ዝብል ጎስጓስ ለይትን መዓልትን ንሰምዖ ዘለና እዩ።

ንኣብነት Jeberti Net ዝተባህለ ኣብ ኣውስትራልያ ዝመደበሩ ብኣሕዋት ጀበርቲ ዝመሓደርን ናይ Social Media TV channel ንDr. Ibrahim Siraj ዝብሃል ወዲ ዓሳውርታ ዓዲማ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ-መጠየቕን ዘተን Dr. Ibrahim Siraj ኣስላም ንድሕነትኩም ክትብሉ ተወደቡ ዝብል ጎስጓስ ከካየድ ከሎ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝበጻሕና እዩ ዘረድኣካ። Dr. Ibrahim Siraj ወላ’ኳ ዓሳውርታ እየ እንተበለ ኣብ ምንቅስቓስ ኣሕዋት ጀበርቲ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ activist እዩ።

ብመሰረቱ ቀንዲ ጻውዒተይ ነዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣሰካፊ ተርእዮታት ዓገብ ንምባል ክከውን ከሎ ሓው Munir ግና ከም ወትሩ ንነገራት ጠምዚዙ ናብ ረብሓኡ ንምቕያር እዩ ተጓይዩ። ከምቲ ወትሩ ንነገራት ከምቲ ዝደልዮ ጠዋውዩ ከመጽኦ ይኽእል ኢዩ። እቲ ቀንዲ ሕመረት መልእኽተይ ግና ብፍጹም ኣይክልውጦን ኢዩ። ንሱ ድማ ምንቅስቓስ ኣሕዋት ጀበርቲ ግጉይ መንገዲ ይከይድ ምህላዉ እዩ።

ብስም ብሄር ጀበርቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ብመሰረቱ ሃይማኖታዊ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ማእከልነት Jebertiyyah Order ንምምስራት እዩ። Jebertiyyah Order ክብሃል ከሎ ሓደ ሃይማኖታዊ ስርዓተ ኣምልኾ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሱፊ-እስልምና ዝርከብ ስርዓተ ኣቃውማ ክብርታት ኣባላቱ ዝሕሉን ንሰዓብቱ ድማ በቲ ዝረቐቐ ክብርታት ዝኹኩስን ዝመርሕን እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ Orders ኣብ ኩሎም ሃይማኖታት ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ኣስልምና ብፍላይ ኣብ Sufism ዓሙኢቕ ሰረት ዘለዎ እዩ። ምስ ምዕባለን ምስፍሕፋሕ ሃይማኖት እስልምና ድማ ኣበየ ኩርናዕ ዓለም ብዙሓት Orders እናማዕበሉ ማእከላቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም እናተኸሉ ይርከቡ።

Jebertiyyah Orde ኣብ 11 ክ/ዘ ኣብ ሶማል ዝተመስረተ ማእከልነት እዩ። al-Jeberti ዝብሃል Community ድማ ኣብ ምሉእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ይርከብ። ስለምንታይ እዩ ሕጂ ነዚ ኣብ 11ክ/ዘ ዝነበረ ማእከልነት ሕጂ ከም ብሓድሽ ኣብ ኤርትራ ክትከል ተደልዩ? ምትካሉ ጸገም ኣይኮነን – ግና ሓቀኛ መንነቱ ክንገርን ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦን መሰል ኣለዎ።

ኣብ ሰሜን ሶማ(ጃባራህ) ዝርከብ ቅዱስ መቓብር ሼኽ ዳሩድ ካብ ኣሕዋት ጀበርቲ።

ብመሰረቱ ስርዓተ ጀበርቲ መበቆሉ ሶማል እዩ። ከምዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዊ ዘለኹም ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ማሕበረ-ሰብ ጀበርቲ ከም ቅዱስ ቦታ ኢሉ ዝሰምዪ ናይ ሓደ ሼኽ ካብ ስድራ-ቤት ዳሩድ(Darood Clan) ክሳብ ሕጂ ይንገድን ንስለ ዝኽሪ መራሒኦም ድማ ዓርቢ-ዓርቢ ድሕሪ ስግደት ቃል የስምዑ።

ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ። ብሓፈሻ ግና ንሓቀኛ ትርጉም ጀበርቲ ብብሄራዊ መልክዕ ኣቕሪብካ ሸፋፊንካ ዝኸውን ነገር የሎን። ኣብ ኤርትራ በብግዚኡ ብዙሓት Orders መጺኦም እዪም። መንነቶም ድማ ዓቂቦም ኣለዉ። ህዝቢ ድማ ብንጹር ይፈልጦም እዩ።

ናይ Jebertiyyah Order ገና ምድንጋር ዝመልኦን ሓቀኛ መልክዑ ዝኸወለን እዩ። ብስም ብሄር ዝግበር ድማ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሕንፍሽፍሽ እንበር ካልእ ዘምጽኦ ኣዎንታ የሎን።

ሕብረተ-ሰብ ጀበርቲ ኣብ ኤርትራ ይቅመጥ ኔሩን ኣሎን። ነገር ግና እቲ ማእከልነቶም ሶማል ደኣምበር ኤርትራ ኣይነበረን። ጨንፈር ኔሩ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ጨንፈር ጸገም የሎን። ንJebertiyyah Order ሶማላውነቱ ገፊፍካ ኤርትራዊ ምግባሩ ግና ዕላምኡ ክርድኣኒ ብፍጹም ኣይካልን ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ዘሎ ምንቅስቃስ jebertiyyah brotherhood ሓደገኛ እዩ። ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ውን፡ዘይነበረ ምቅይያም ከምጽእ እዩ።

ስለዚ ኣብ ርትዒ(Logic) ዝተሰነየ ድኣምበር ኣፍ ብምዕጻው ዝመጽእ የሎን። ብመሰረቱ ድማ ኣነ ዝቃለሰሉ ዘለኹ ኣንጻር ኩሉ ዓይነታት ዓመጽ እዩ።

ስለ’ዚ ንግዚኡ ንሰብ ከተደናግር ትኽእል ትኸውን – እቲ ሓቂ ግና ንኹሉ ብሩህ እዩ። ብዙሕ ሰብ ድማ ብዓቕሊ ይዕዘብ ኣሎ። ኣነ ንኩልና ዝሓይሽ ዝበልክዎ ሓሳብ ብነጻ የካፍል ኣለኹ። ነዚ ነጻ ሓሳብ ክትዕፍኖ ምፍታን ዓማጺ ደኣ የብለካ እንበር ካልእ ቅጽል ዝወሃበካ ከይመስለካ።

ከም’ታ ኣመልካ ምድንጋር ቀጽል። ኣነ ድማ እቲ ዝመስለኒ ሓሳብ ክገልጽ እየ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.