Jelal Yassin Aberra – እቲ ዕሉል ተቓላሳይ ንመንነት ጀበርቲ ቀስ ብቐስ መንነትን ክብርታትን ካልኦት ህዝቢ ኤርትራ እናጥፍአ ሓድሽ መንነት ጀበርቲ ከጸባብቕን ክኹልዕን ዝውዕል ናይ ዘመና ተበላጺ ፖለቲከኛ – ሓደ ብሓደ ነቶም ክሕይሉኒ እዮም ዝብሎም ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝሑቆፉ ይገብር። ንኣብነት ከም በዓል ዶር. መሓመድ ኬር ዑመር – ካብ ባርካ፣ ተስፋይ ተምነዎ – ካብ ሓማሴን፣ ወዲ ፍሊፖን ካልኦት ውልቀሰባት ይኹኑ ውድባት ሓደ ብሓደ እናወሓጠ ንቃልሱ ብዘይ ተጻብኦ ዕዉት ንክከውን ዝቃለስ ዘሎ ምሁርን በሊሕን ፖለቲከኛ ዘመና እዩ። ብዙሓት ውን በቲ ንሱ ዝኽተሎ ጥበብ ሰዲዕም ዕላማ ጀላል ያሲንን ብጾትን ኣብ ምትግባር ብዘይ ተጻብኦ ክዉን ንምግባር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ።

Jelal Yassin ABERRA and his subordinates

Jelal Yassin ABERRA ናይ Social Anthropology ምሁር ኮይኑ ሳልሳይ ወለዶ ካብ Hagos ABERRA – ወኪል ማሕበር Khatmiyyah ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ ድማ ብስም መሰል ብሄር ጀበርቲ እናተንቀሳቐሰ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ማእከልነት ጀበርቲ (Jebertiyyah Order) ንምትካል ይሰርሕ ኣሎ።

ማእከልነት ክበሃል ከሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ደቂ al-Mirghani ኣብ ከሰላ ዘሎ ሃይማኖታዊ ዝሰረቱ ቅዉም ማእከል ኮይኑ ኣብታ ሃገር ድማ ሱር ተኺሉ ንዝሰፍሐ ዕላማታቱ ይንቀሳቐስ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ነቲ ዝጸንሐ ሕብረተ-ሰብ እናወሓጠ ብካልእ ዘይነበረ ሓድሽ መንነት ኣብ ምትካእን ድሕሪ ኣማኢት ዓመታት ድማ ብፍጹም ዘይነበረ ሓድሽ መንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ (Jabartiyyah) ክትካእ ይከኣል።

እዚ ዝኾነሉ ድማ እቲ ዝነበረ ሕብረትሰብ ብዝተፈላለየ እናደኸመን እናጸነተን ስለዝኸይድ ክብርታቱን ባህሉን በቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ እናተሰርቀን እናተለወጠን ቀስ ብቐስ ይቕህም። እዚ ማለት ግና እቲ ዝነበረ ሕብረተሰብ ይጸንት ማለት ዘይኮነስ ናብቲ ሓድሽ መንነት እናረዓመ ስለዝኸይድ መንነቱ ይቕይር። ዝነበረ ታሪኹ ድማ ይርሳዕ። ብፍላይ እቲ ዝነበረ ባህልን ክብርን ኣምጻር እቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ከም ሓደ ፍንፉን ተቖጺሩ ክጉሓፍ ከም ዘለዎ ይግበር። እዚ ኣብ Social Evolution (Social Anthropology) ኣዝዩ ረቂቕ ዓውደ ፍልጠት ኮይኑ ምስዚ ብJelal Yassin ABERRA ዝቕለስ ዘሎ ቃልሲ መንነት ብሄረ ጀበርቲ ብዙሕ ዘመሳስሎ ኣገባባት ኣለዎ።

ንጀላል ያሲን ኣበራ ኣቦሓግኡ(Grand father) ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ወኪል Khatmiyyah Order) ኣብ ከበሳ ኤርትራ ኮይኑ ምስቶም ኣብ ከሰላ ዝማእከሎም መራሕቲ ሃይማኖት ደቂ al-Mirghani ጥቡቕ ርክብ ዝነበሮ ኮይኑ ከም ወኪል ኣብ ኣስመራ ሓያል ምንቅስቓስ ኣሕዋት ኻትምያ መስሪቱ። ንሱ ዝመስረቶ ጨንፈር ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእከል ኣስመራን ካልኦት ኣብ ከበሳ ዝርከባ ከተማታት(ብፍላይ ኣብ ሰራየ) ስሩዕ ስርሐን ይቕጽላ አለዋ።

Grand Mosque of Khatmiyyah Order፡ Kassala, Sudan

እቲ ብኣበራ ሓጎስ ዝጀመረ ምንቅስቃስ ድማ እንሆ ሕጂ ናብ ሳልሳይ ወለዶ ሰጊሩ ኣብ Norway ከም ስደተኛ ኮይኑ ዝነብር ወዲ ወዱ ንABERRA HAGOS ዝኾነ Jalal Yassin ABERRA ይቕጽል ኣሎ። እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ እንተሃልዩ ጨንፈር ኻትምያ ዘይኮነስ ማእከልነት ጀበርቲ(Jabartiyyah Center) ኣብ ኤርትራ ንምትካል ብፖለቲካውን ሃይማኖታውን ምንቅስቃሳት ዝተሰነየ ሓያል ውዳበ ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ዕላማ ናይዚ ምንቅስቓስ ድማ ብስም መሰል መንነት ብሄረ ጀበርቲ ዝንቀሳቐስ ግን ከኣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረትሰብ ግቡእ ክብሪ ዘይህብ ምንቅስቓሳት ጽባሕ ውን ዘይተደልየ ነውጽታት ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክፈጥር ይኽእል እዩ።

ቀዋሚ ሕብረተሰብ ዝበሃል የሎን። Social evolution ኩሉ ግዜ ምስ ሃለወ እዩ። ነገር ግና ኣብ ፖለቲካዊ ነውጽታት ተሓቢእካ ዝግበር ሽርሕታት እንትርፎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣዎንታዊ ፍልቀት( Positive Evolution) ከኸትል ኣይክእልን እዩ።

ብፍላይ ድማ ንሓደ ሕብረተሰብ እናወንጀልካን እናኣጸለምካን(ንኣብነት ነቲ ትግርኛ ዝዛረብ ክርስትያናዊ ወገን ኤርትራ) ዝግበር ምስፍሕፋሕ ነቲ ባህርያዊ ዝኾነ evolution ጨውዩ – systematic and direct elimination of societies and social values የኸትል እሞ መልክዕ ናይ መግዛእቲ ይሕዝ። ብፍላይ እዚ ዕላማ’ዚ ብፖለቲካዊ ስልጣን ክጭበጥ ምስ ዝሕሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤን ይህልዎ።

ወላ’ኳ Jelal Yassin ABERRA ዝገብሮ ዘሎ ረቂቕ ኲናት ውልቃዊ ክበሃል እንተኸኣለ እቶም ጎኑ ጎኑ ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት(ንኣብነት Dr. Mustafa Lysedie) ማሕበራት(ማሕበረ ኮም ጀበርቲ) ፖለቲካዊ ውድባት(Al-Nahda Party) ወዘተ ብመሰረቱ እቲ ብኣበራ ሓጎስን ደቁን ዝጀመረ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ቃልሲ ንምቕጻልን ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕን እዩ። እዚ ድማ ብስም ብሄረ ጀበርቲ ጉልባብ ተጠቒምካ ማእከልነት ጀበርቲ(Jabartiyyah Center/Order) ንምምስራት እዩ። እዚ ማእከል ድማ ቀንዲ ሕመረቱ ሃይማኖት እስልምና ኮይኑ ንመንነትን ማሕበራዊ ክብርታት(Identity and Social Values) ሕብረተሰብ ጀበርቲ ዝቕልስ ዝዓለመ ማእከልነት ምቛም ማለት እዩ።

እዚ ምምስራት ማእከልነት ብቅንዕናን ግሉጽን ምስ ዝስራሕን ዝህነጽን ጸገም ዝፈጥር ኣይኮነን። ድሮ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ማእከላት ነናተን መንነትን ክብርታትን ዘለወን ናብ ሕብረተሰብ ኤርትራ’ውን ዓቢ ጽልዋ ዘለወን ብዙሓት እየን። እዘን ማእከላት ሃይማኖታውን ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ወዘተ ክኾና ይኽእላ።

ንኣብነት ናይ Orthodox ዝተፈላለየ ማእከልነት ኣሎ። ናይ ካቶሊክ ዝተፈላለየ ማእከልነት ኣሎ። ናይ ምስልምና ዝተፈላለየ ማእከልነት (ብፍላይ ናይ Sunnah Islam) ወዘተ።

ማእከላት ንምቛም ናብ ዘየድሊ ፖለቲካዊ ሸንኮለል ምኻድ ኣየድልን እዩ። ብፍላይ ንከማኻ ማእከልነት ዘልዎ እናጸለምካ ወይ ክብሪ ከይሃብካ ማእከልነት ክትፈጥር ምጽዓር ብፍጹም ቅኑዕ ኣይኮነን።

ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዚ ብJelal Yassin ABERRA ዝምራሕ ቃልሲ ማሕበር ጀበርቲ(Jabartiyyah Order) ከስተውዕለሉን ካብ ዘየድሊ ምርጻም ወጺኡ ብፍልጠን ንቕሓትን መሰል ኩሉ ኤርትራውን ክብርታት ኤርትራውን ዝኽበረሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ሓቢሩ ክቃለስ ይግባእ።፡

ኣብ’ዚ ግዚ’ዚ ኤርትራዊ ማእከልነት (Eritrean Order) የብልናን። ማእከልነት ኤርትራ ከይ ተኸልካ ካልኦት ንኣሽቱ ማእከላት ኣብ ምምስራት ዝግበር ቃልሲ ድማ ኮንቱ ድኻምን ፍሽለትን እዩ ዘስዕብ። እንሆ’ውን ኣብ’ዚ 27 ዓመት ብዘይ ዝኾነ ማእከልነት ስለዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕ ፋሕ ይብል ኣሎ።

ኣነ ከም ኤርትራዊ ዕላማይ ማእከልነት ኤርትራውያን(The New Eritrean Order) ንምምስራት እዩ። ነዚ ማእከልነት ክውን ከይከውን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ድማ ብዝከኣለኒ ኣብ ምልላይን ብዛዕብኦም ናብ ህዝቢ ምቅላዕን ይንቀሳቐስ ኣለኹ።ሓደካብዚ ምንቅሳቕሳተይ ድማ ከም በዓል Jelal Yassin ABERRA ዝገብርዎ ዓይነት ቃልሲ ህዝቢ ንኽፈልጦም ምግባር እዩ። ህዝቢ ፈሊጡ ድማ ከከም ኣድላይነቱ ድማ ክግምግምን ይሕግዝ።