3ይ ገጽ ህግሓኤ ብስም ደለይቲ ፍትሒ? ወዲ ካርነሽም Michael Anday Kidane ብጾትካን – ንዑ ደኣ ኣብ ልብኹም ተመልሱ

ብዕለት 25/11/2018 ሓደ ሓድሽ ኣርማ ኣብዚ ገጻት facebook ክቀላቐል ውዒሉ። ብወገነይ እዛ ብደም ንጹሃን ዝጨቀወት ኣብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ተሰቒላ ተንበልብል ዘላ ባንዴራ ህግደፍ ምቅልቓል ምስ ኣብዝሐት ብምግራም ክከታተል ድሕሪ ምውዓል ናብ ናይ ሓደ ዝፈልጦ ዓርከይ ገጽ መጽሓፍ(facebook) ዘወር ብምባል ከምታ ኣብ ፈቐድኡ ገጽ መጽሓፍ የዕሩኽተይ ዝገብራ ኣመለይ እዋእ ናይ ደሓን ዲኹም ደኣ ህግሓኤ ክትመልሱና ትመስሉ ኢለ ከምቲ ወትሩ ቶኽታዂ (provocative) ጽሑፈይ ፈይ ኣቢለ። ካብ ዝፈራሕክዎ ኣይወጻእኩን – እወ ንሕና ናይ ኣቦታትና ህዝባዊ ግንባር(EPLF) ወረስቲ ኢና ብምባል ድፍረት ዝመልኦ ቃላት ደርብዮምለይ።

ብምስትንታን ድማ EPLF 3? ብምባል ኣብቲ ናተይ ገጽ መጽሓፍ ነታ ኣርማ ስሒበ ለጢፈያ። ብዝገደደ ድማ ሓደ ካልእ ሓውና ካብ ሓማሴን ወዲ ካርነሽ – እወ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ብምባል ብተወሳኺ ኣረጋጊጹለይ። ስለዚ እንበኣር ንጽባሕ’ውን ዳግማይ EPLF ከይፍጠር እሞ ንህዝቢ ከምቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ከይደግም ዓገብ ክብል በዛ ሓጻር ጽሑፍተይ ወሲነ።

ኣብዚ ቀረባ መዓልታት እንሆ 3ይ ገጽ ደቂ ንሕናን ዕላማናን ካብ ካርነሽም ነቒሎም ዘለዉ ድማ ይመስሉ። ብርግጽ ድማ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ይብሉ ኣለዉ።

ሓደ ካብቲ ምኽንያታዊ ሸፈነ ዝጥቀምሉ ዝመስሉ ድማ ንሕና ህግደፍ ኣይኮናን እንታይ ደኣ ህዝባዊ ግንባር ኢና ዝብል እዩ። ህዝባዊ ግንባር ድማ ብንሕናን ዕላማናን ዝምራሕ ዝነበረ ንክርስትያን ደቂ ከበሳ ዘማእከለ ውድባዊ ቅርጺ ዝነበሮ ብምንባሩ እዚ ድሕሪ 50 ዓመት ምምስራቱ(ኣብ 1969 ካብ ቅያዳ ኣልዓማ ዝተፈንጨለላ) ንርእዮ ዘለና ኩሎም ሽፋናቱ ምስ ተቐርፈ ጥራሕ ዝባኑ ኮይኑ ከምታ ንሕናን ዕላማናን ዝሓንጸጸቶ ኣባላቱ ንግዳም ተቓሊኦም ይርከቡ። ከም ዝኣረገ ተባዕታይ ደርሆ ድማ ቆርቦቶም ብንፋስ ይውቃዕ ኣሎ።

ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ዝብሉ ብስም ደለይቲ ፍትሒ ዝንቀሳቐሱ ክትርኢ ከለኻ ዘሰክፍ ጥራሕ ዘይኮነ ገና እቲ ቃልሲ ነዊሕን መሪርን እዩ ዝመስል።

ህዝቢ ብስቪላዊ ማሕበራት ይጥርነፍ ደቂ ካርነሽም ከኣ “ግንባር ደቀ-ባት” ኢሎም ሳልሳይ ገጽ ንሕናን ዕላማናን – “ንሕና ክርስትያን ደቂ ከበሳ” ይቀላቐሉ ኣለዉ እሞ ንዑ ደኣ ኣብ ልብኹም ተመለሱ ንበል። ኣቦታቶም ተጋግዮም ሕጂ ከኣ ንሶም ዳግማይ ክጋገዩ ኣይግድን እሞ ከኣ ኣብ ቅድሚ ዓይንና።

ከም ኤርትራዊ ሊበራል ዴሞክራት ምምስራት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይኹን ውድባት ብመትከል ዝድገፍ ከም ዝኾንኩ ኣናኣረጋገጽኩ ነገር ግና ታሪኽ ኣይርስዕን። ህዝባዊ ግንባር ሓርኔት ኤርትራ ወላ እኮ ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መወዳእታኡ እንተኣብጽሖ ብ “ማኒፌስቶ ንሕናን ዕላማና” ይምራሕ ስለዝነበረ ኣብ መወዳእታኡስ ነቲ ብኽንደይ መስዋእቲ ዝተረኽበ ናጽነት ብውሑዳን ክመርሖን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከሳቕዮን ከሳድዶን እዩ ተራእዪ። እንሆ ድማ ኣብዚ 27 ዓመታይ እንትርፎ ስቅያትን ሞትን ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ወላ ሓንቲ ምዕባለ ዘይተራእየላ ብድኽነት 1ይቲ ካብ ዓለም ኮይና ኣብ ጸልማት እትነብር ሃገር ኮይና ትርከብ።

ስለዚ ኣብዚ ግዜዚ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ኢሉ ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ጥዕና ዘይኮነስ ዳግማይ ስቅያት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ብዓቢኡ ዝቕጀለካ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንወዲ ካርነሽም ሓማሴናይ ምክኤል ዓንዳይን ብጾትን ናብ ልብኹም ተመለሱ ይብል። ስምን ኣርማን ህዝባዊ ግንባር ሒዝካ ንቃልሲ ድሉው ኣለኹ ምባል ፈጺሙ ናይ ጥዕና ኣይኮነን።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.