ተስፋይ ተምነዎ፡ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ጽልኢ ንኸስፋሕፍሕ ዝገበሮ ኣበርክቶን

ተስፋይ ተምነዎ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ መሳርዕ እቲ ግንባር እንከሎ ዝዕዘቦ ዝነበረ ፍጻመታት ብደቂቕ ትንታኔ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከቕርቡ ዝኸኣሉ ውሑዳት ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ሓደ እዩ። ከም በዓል ረድኢ መሓረና የማነ ተስፋገርግሽን ድማ ከም ተወሳኺ ክጥቀሱ ይኽእሉ።

ንኣብነት ተስፋይ ተምነዎ ዘካየዶ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ድማ ከባቢ 45 ደቓይቕ (00H:45M:00S) ዝኸውን ግዜ ዝወስድ ልዕሊ 37 ክፋላት ዘለዎን ንልዕሊ 9 ኣዋርሕ (from July 2012 to March 2013) ዝቐጸለ መጠነ ሰፊሕ ቃለ-መሕተት ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና።

ኣውራጃዊ ስምዒት ዝነበረ እኮ እንተኾነ ብቃልዕ ክዝረበሉ ዝጀመረን ዘመተ ኣንጻር ካልኦት ኣውራጃታት ክስምዓሉ ዝጀምረን ብዝያዳ ድሕሪ 2013 ኮይኑ እቲ ዝግብረ ዝነበረ ብስም ትረኻ ታሪኽ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓሳት ዓቢ ድርኺት ሂቡ እዩ። ተስፋይ ተምነዎን ካልኦትን ብዝገበርዎ ጎስጓሳት ድማ እቲ ኣቱር ዝነበረ ኣውራጃዊ ስምዒትን ጽልኢ ኣብ መንጎ ኣውራጃታትን ጉልባቡ ቀሊዑ ተቐላቒሉ እዮም።

ገለ ካብቲ ንልዕሊ 49 ክፋላት ዝቐጸለ ዝተወስደ ቅዳሕ ሳእሊቃለ መሕተት ምስ ተስፋይ ተምነዎ

ንዝያዳ ድማ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክስማዕ ይከኣል።

ተስፋይ ተምነዎ – ወላኳ እቲ ዝበሎ ሓቅነት ክህልዎ ዝኽእል እንተኾነ ሰዓቱን ምስቲ ጎኒ ንጎኑ ዝኸይድ ዝነበረን ዘሎን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሽርሕታት ኤርትራውያን ርኢኻ – ህዝቢ ከበሳ ነንሕድሕዱ ንኸይተኣማመንን ኣብ መንእሰያት ዘይነበረ ናይ ጽልኢ መንፈስን ክነግስ ባይታ ከፊቱ እዩ።

ነዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ከበሳ ጽልኢ ንኸስፋሕፍሕ ዝተገብረ ተበግሶታት ድማ ምስጢራት ሰውራ ይፈልጡ እዮም ዝበሃሉ ውልቀ-ሰባት ብሞራላዊ ደገፍን ፋይናንሳዊ ሓገዛትን እናተገብረሎም ብብዝሒ ናብ ህዝቢ ምቕራቦምን ሰፋሕቲ ቃለ መጠየቓት እናገበርካ ብኣዝዩ ረቂቕ መንገዲ ንኣእምሮ መንእሰያት ንምብካልን ሰፋሕቲ ጎስጓሳት ተኻይዶም እዪም። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝያዳ ምጥርጣራት ክህሉን ተኣማሚኑ ጉዳዩ ኮፍ ኢሉ ንኸይዝትን ኮይኑ።

ድሕሪ እዞም ኣዝዮም ዝዑቛት ጎስጓሳት ተኸቲሉ ዝመጸ እንተሃልዩ ኣውራጃዊ ስምዒታት ዘበገሶ ጥርናፈን ኣንጻር ካልኦት ኣውራጃት ጽልኢ ዝሓሰለ ጎስጓሳትን ብብሕዚ ክኽሰቱ ተራእዮም። ኣብ ፖለቲካ’ውን ብዙሕ ፍሽለት ስለዘጋጠመ መንእሰያት ወገናዊ ስምዒት ከማዕብሉ ኮይኖም እዮም። ከም፡መቐጸልታ ድማ እቲ ብስቱር ዝግበር ዝነበረ ባእስታት ኣብ ቃልዕ ጎደናታት ብጉጅለ ዝተሰነየ ኣምባጋሮ ክርኣዪ ጀሚሮም።

ንኣብነት ኣብ እስራኤል ዝተኸስተ ደም ምፍሳስ ኤርትራውያን ኣሕዋት ሓደ እዩ። ወላኳ እቲ ኣብ እስራኤል ኣብ ወርሓት ግንቦት ዘጋጠመ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ህግደፍን ደለይቲ ፍትሕን እንተመሰለ ብቐንዱስ ኣውራጃዊ መልክዕ ዝሓዘ እዩ ኔሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ምስ ህግደፍ ወጊኖም ዘለዉ ደቂ ሓማሴንን ደቂ ኣውራጃ ኣከለጉዛይን እዩ።

አዚ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ኣብ ግዚኡ ብማዕከናት ዜና እስራኤልን ብfacebookን ዝተዘርግሐ ብምንባሩ ህዝቢ ኮኒንዎ እዩ። ይኹን ደኣምበር ናብዚ ደረጃ ከብጽሑ ዝኸኣሉ ረቛሒታትሲ ብዝያዳ እቶም ብማዕከናት ዜና ኣቐዲሞም ክዝርግሑ ዝተገብሩ ጎስጓሳት እዮም።

ሓደ ካብዚኦም ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ ብገንዘብ ተመዊሉ ዝጸሓፎ መጽሓፍን ኣብ ማዕከናት ዜና ወጺኡ ዝገበሮ ሰፋሕቲ ቃለ-መሕተታትን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣውራጃ ሓማሴንን ኣከለጉዛይን ጽልኢ ከስፋሕፍሕ ዝሰርሐ ኤርትራዊ ወዲ ሓማሴን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ዞም ብገንዘብ ተመዊሎም ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ጽልኢ ነጊሱ ህውከት ንኽውላዕ ዝሰርሑ ዘለዉ ፖለቲካውን ሓይልታት እንተዘይነቒሑ ናብ ዘይተደልየ ደም ምፍሳስ ከም ዝኸይድ ዝርኣዩ ዘለዉ ሓደ ሓደ ምልክታታ ዓቢ ምስክር እዮም።

ኣብ እስራኤል ዝተኻየደ ምፍሳስ ምፍሳስ ደም – ለባማት ስለዝረኸበ ብዕርቂ ናብ ጽቡቕ ኣንፈት ይኸይድ ኣሎ። ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኣውራጃታት ብፍላይ ኣብ ከበሳ ዝትከባ ሓምሴን ስርየን ኣከለጉዛይን ክህሉ ዝተሓስበ ደም ምፍሳስ ዕላምኡ ሱር ዘለዎ ሽርሕታት ኮይኑ – ህዝቢ ኤርትራ ክነቕሓሉ ይግባእ። ስለምንታይ ህዝቢ ከበሳ ነንሕድሕዱ ክባላዕን ፋሕ-ፋሕ ኢሉ ክዳኸምን ኣብዚ ዓሰርተ ዝሓለፉ ዓመታት ዘይተፈንቀለ እምኒ ኣይነበረን።

እዚ ኣንፈቱ ስሒቱ ዝነበረ ጽልኢ ሳላ እቲ ካብ 2016 ኣትሒዙ ዝተበጋገሰን ብናህሪ ዝምዕብል ዘሎ ኣውራጃዊ ጥርናፈን ናብ ፍቕርን ሰላምን እኮ ይልወጥ እንተሎ – ጠንቅታቱ ገና ህዝቢ ብግቡእ ኣይነቕሓሎምን ዘሎ።

ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ዝካየድ ዘሎ ውዳበ ሲቪካዊ ማሕበር ኣውራጃታት ኣብ ምምጻእ ሰላም ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት ዓቢ እጃም ክገብር ድሮ ጀሚሩስ ዝነብረ ዘየድሊ ወጥርታት ውን ድሮ ዝሒሉ ይርከብ።

ኣብ ምሉእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኣውራጃዊ ምጥርናፍ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ ንቕሓት ንኽህሉን ፍቕርን ምትእምማንን ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ንኽምዕብል ሓቢሮም ክሰርሑን ክመያየጡን ጽባሕ ዘይብሃሎ ዕዮ እዩ። ብፍላይ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ለባማትን ንቑሓትን በዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ጉዕዞ ክቕጽሉን ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ዝያዳ ምትሑቕቓፍ ክህሉ ኣበርቲዕኩም ክትሰርሑ ለበዋይ የመሓላልፍ።

ሓውኹም ተስፋብርሃን ወልደጋብር

ኤርትራዊ ሊበራል ዴሞክራት።

ካብ ሃገረ ፈረንሳ

One thought on “ተስፋይ ተምነዎ፡ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ጽልኢ ንኸስፋሕፍሕ ዝገበሮ ኣበርክቶን

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.