መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ – ብሓው Ermias Zere

እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ገጽ መጽሓፍ Ermias Zere ብዕለት 04/11/2018 ዝተጻሕፈ እሞ ብፍቓድ ሓው ኤርምያ ዝተወስደ ኮይኑ ምስ መትከላት ኤርትራዊ ሊበራል ዴምክራት ዝሳነ ስለኾነ ናብ ኣንበብተይ ንኽበጽሕ ዘስፈርክዎ ሕጡበ ጽሑፍ እዩ።

ሓው ኤርምያስ ዘርአ ብዘለዎ ልዑል ዝኾነ ሊበራላዊ ዝማእከሉ ፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባ ብቀጻሊ ኣብ ናይ ብሕቱ ገጽ facebook ዘቕርቦም ዓሞቕቲ ጽሑፋት ንህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕ ዓቢ ኣበርክቶ ካብ ዝጻወቱ ዘለዉ ኤርትራዊ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ኮይኑ ኣብ ጀርመን ይቕመጥ።

———————————————————-

ሃገር ንኽትምራሕ ግባኣት ሰባኣዊያን መሰላትና እንታይ ምዃኖም ካብ ሕጂ ንህዝቢና ብዝተኻእለና መጠን ከነንቅሕ ይግባኣና እዩ ዋና መሰረታዊ ውሕስነት ሓንቲ ሃገር ሰባኣውያን መሰል ህዝባ ተኸቢሩን ተሓፊሩን ምስ ዝኽበር ጥራይ እዩ ህልውናኣ የዕጋቢ ክኸውን ዝኽእል ። ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 27 ዓመታት ደፋእታዊ ድኽመት ናይ ቋጠባ ፡ ፖሎቲካ ፡ ትምህርቲ ፡ መሰል ክረአ ዋላ እኳ እንተኻኣለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንብድሕሪ ሕጂ ናይ’ዚ ነገር ፈዋሲ ሓይሊ ክትክእ ዘኽእሎ ዓቕሚ ብግቡእ ክርዶኦ ምእንታን ሚሁራት ኤርትራያን ዜጋታት እጃምኩም ክትገብሩሉ ዝግባኣኩም ሳዓት ዝኣኸለ ኮይኑ ይስማዓኒ ።

ኤርትራ ፡ ንመጻኢ ክህልዋ ዝኽእል ምንዮትና ፡ መሰረታቅያን መሰል ደቂ ሰብ ተኸቢሩ ብጎነጻዊ መልክዕ ዘይኮነ ብሕጊን ቅዋምን ተደሪኹ ዝማሓደር መንግስቲ ምፍራይ እዩ እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ካኣ ንምሕደራ እታ ሃገር grass root adminstration ተጠቒምና መንግስቲ ይኹን ጽፍሒ መንግስቲ ሓይሊ ከም ዘይህልዎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምስራሕ ከድልየና እዩ ። ሕሉፋት ኣካይዳ ሕመቕና ንመጻኢ ክህሉ ዘለዎ ተስፋታትና ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም እንተዳኣ ክንእርመሎም በቒዕና ።

እንባኣርከስ ካብ ህጂ ከነንጸባርቆ ዝግቡኡና ነገራት እንተሎ መሰላት ደቂ ሰብ ሕሉው ክኸውን ከም ልምዲ ናጻ ምግዳፍ እዩ ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.