ታሪኽና ደኣ ንፍለጥ

ልቦናን ጠበብን ይሃልወና።

“Whoever has the most power tells history” Alaskan Indegeneous People Rights Activist

እቲ ታሪኽ ዝፈልጥ ይገዝእ። ከመይ ብዝጥዕሞ ስለዝጽሕፎ።

ነስተውዕል ክቡራት ኤርትራውያን

ኤውሮጳውያን ኣብ 19 ክ/ዘ ጥራሕ ኣይኮኑን መጺኦም። ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንንግስነት ኩሻውያን ዘዕነዉ ሮማውያን ከም ዝኾኑን

ድሒሩ ድማ ድሕሪ ልደተ-ክርስቶስ ኣብ ምምስራት ንግስነት ኣዱሊስ ዓቢ ተራ ከም ዝተጻወቱን ይፍለጥ።

ድሕሪ ምምቃል ክርስትና ናብ ካቶሊካዊትን ተዋህዶን ድማ ንግስነት ኣክሱም ማዕቢሉ።

እዚ ዞባና ብጂኦ-ፖለቲካዊ ነውጽታት ወትሩ ምስ ኣተወ እዩ።

ኣብቲ ወትሩ ሰላም ዘይረኸበ ዘሎ ብ “ንግስነት ኣምላኻ” -” The Kingdom of God” ስለ እንርከብ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ማእከላይ ምብራቕ ኤስያን ሰሜንን ኣፍሪቃን ዝፍጠር ነውጽታት ብቀሊሉ ንጥቃዕ።

እዚ Kingdom of God ዝብሃል ግዝኣት ኣምላኽ ተስፋ ይገብር በዚ ሓድሽ ስርዓተ ዓለም The Kingdom of United Nation ሰላም ክረክብ።

ኤርትራ ሃገርና ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ሰላም ክትረክብን ነቲ ናይ ጥንቲ ንግስነት ኣምላኽ ድማ ከም ታሪኻዊ ሰረት ኣኽቢራ ክትጉዓዝ። ስለምንታይ ዓለም እናደምሰስካ ዘይኮነት ትህነጽስ ዝነበረ እናስተኻኸልካ እያ እሞ ነዛ ካብ ንግስነት ኣምላኽ ዝወረስናያ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ጽላል ንግስነት ውዱብ ሕቡራት ሃገራት( UN) ንከናኸናን ንሓልዋን።

ንሎሚ ታሪኽ ምስፍሕፋሕን ኣረሜናዊ ወራራት ሮማውያንን ይጋብዘኩም። እዚ ሎሚ ትሮጃን ሆርስ(Trojan Horse) ተባሂሉ ዝፍለጥ ስርሓት ስነ-ጥበብ ዝኾነ ድርሳናትን ምርኢታትን ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ሮማውያን ኣብ መሬት ኩሻውይን ዝተፈጸመ እዩ። ብዙሕ ንመሃሮ ስለዘሎ ድማ ነስተውዕለሉ።

ሮማውያን ድማ ንኩሻውያን በቲ ዝወረዶምሰፍ ዘይብል ክሳራን ስዕረትን ስለዝተሰናበዱ ርእሲ-ኣልቦ( Blemmyes) ኢሎም ገሊጸሞም። እዚ ድማ ኩሻውያን ማዕረ ክንደይ ሓያላት ከም ዝነበሩ እዩ ዝሕብር። እቲ ርእሲ ኣልቦ ድማ ንጭካነን ትብዓትን ዝገልጽ ደኣምበር በተሓሳስባን ብልሓትን ኩሻውያን ዝማዕበሉ እዮም ኔሮም። ነገር ግና እዚ “ርእሲ ኣልቦ” ዝብል ኣምር እንተ ብፍላጥ ድዩ ብዘይ ፍላጥ ክሳብ ሕጂ ንጥቀመሉ ኣለና።

ክፋል ሓደ፡

ክፋል ክልተ፡

ገለ ብዛዕባ Blemmyes – ርእሲ ኣልቦ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.