ሓጺር መብርሂ፦ ስለምንታይ እየ ኣንጻር ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ሃገራውነት(Nationalism) ደው ዝበልኩ?

ሃገራውነት ንነብስኻ እናዕበኻ – ንኻልእ እናነኣኣስካ ወይ እናጸለምካ እዩ ዝስራሕ። ፖለቲካ ሃገራውነት ከምኡ እዩ።

ሃገራውነት – Nationalism ፖለቲካዊ ስነ – ሓሳብ እዩ። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ኲናትንል ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን ህልቂት ወዲ ሰብን ድማ እዩ።

ሃገራውነት ዝኾስኮሰት ሃገር ናብ ኲናት ኩሉ ግዜ ዝተዳለወ ህዝቢ እያ ትምልምል። ኣብ ሃገራውነት ድማ ዲሞክራሲ የሎን። ዝተበሃልካዮ ኢኻ ትገብር።

ንጻሩ – ዲሞክራሲ ዝማእከሉ ዓይነት ፖለቲካ – ከም Social Democracy and Liberal Democracy ዝኣመሰሉ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዝማእከሉ ትኽተል ሃገር ኮነ ህዝቢ ወይ ውለቀ ሰብ; ኣብ ልዝብ ስለትዝኣምን ናብ ኲናት ኣይትኣቱን። ምክብባር ክህሉ ድማ ይሰርሕ።

ስለ’ዚ ምስ ኢትዮጵያ ወይ ወያነ ሃገራውነት እናሰበኽካ ዕርክነት ክፍጠር የብሉን። ብመሰረቱ እቲ ኣብ 1950ታት ቀስ ኢሉ ዝማዕበለ ሃገራውነት ኣብ 1961 ናብ ኲናት መሪሑና። ክሳብ ሕጂ ድማ ከም ህዝብን ሃገርን ኲናት ዝማእከሉ ኣተሓሳስባ ንሓስብ ኣለና።

ካብ’ዚ ኣተሓሳስባ ከይወጻእና ድማ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ፍቕሪ ክንምስርት ዘይሕሰብ እዩ።

ሃገራውነት ኣንጻርካ ንዝተበገሰ ክትቃልሰሉ ሓጋዚ እዩ። ከመይ ከተጥኦ ዕላማ እንተለካ።

ፍቕርን ብሓንሳብ ተኸባቢርካን ክትነብር እንተደሊኻ ግና ብፍጹም ኣይጠቕመካን ኣዩ። ስለ’ዚ ንሃገራውነት ፍእ ኢልና ምስ ገዛእ ርእስናን ምስ ህዝብታት ዓለምን ብፍቕሪ ክንነብር ከንብረና ዝኽእል ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ደኣ ነናዲ።

ብወገነይ ካብ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ዝገላገለሉ ሊበራል ዲሞክራሲ (Liberal Democracy) ዝብሃል ሒዘ ይጉዓዝ ኣለኹ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.