ካንሰር ኤርትራውያን ይቐዝፍ; ስርዓት ህግደፍ ከኣ ትም ኢሉ ይዕዘብ

(ኣቐዲሙ ብእንግሊዘኛ ተዳልዩ ዝነበረ ጽሑፍ)

መእተዊ

ካብ ምኒስትሪ ጥዕና ዝተረኽበ ሰነድ ምርኩስ ብምግባር ተርእዮ ዝርግሐ ሕማም ካንሰር ኣብ ሆስፒታላትን ሃገራዊ ማእከል ላቦራቶሪ ጥዕናን ኤርትራ 2000 – 2010″ (Trends in the Incidence of Cancer in Eritrean Hospitals and Eritrean National Health Laboratory 2000-2010) ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ 19,636 ሰባት ናይ ካንሰር ኣፈናዊ መርመራ ከም ዝተገብረሎም; ካብዚ ኣቶም ድማ እቶም 9,482 ግዳይ ካንሰር ኮይኖም ከምዝተረኽቡ ኣብ 2016 ዓመተ ምሕረት ኣብ ጆርናል ፋርማሲካውን ስነ-ሂወታዊ ሳይንስን ዓዲ እንግሊዝ ተሓቲሙ ዝወጸ መጽናዕቲ ይሕብር። ብመንጽር ጾታ ክርአ እንከሎ፣ ካብዞም ግዳያት እተን ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ; ማለት 60.82%; ክኾና ከለዋ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 39.18% ከምዝኾኑ እቲ ዝተኻየደ ምጽናዕቲ የመልክት።

ብተወሳኺ፤ ካብ 2000 ዓመተ ምሕረት ኣትሒዙ ሕማም ካንሰር ብናህሪ ይውስኽ ከምዘሎ እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ተገንዚቡ። ወላ’ኳ ቁጽሪ ግዳያት ካንሰር ይወስኽ; ኤርትራ ክሳብ እዛ ሎሚ ዕለት ዜጋታታ ክሕከምሉ ዝኽእሉ ትካል ኣየተኣታተወትን ዘላ። ብሰንኩ ድማ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ቤቱ ክሳቐ ኸሎ; ውሑዳት ግና ሃገሮም ገዲፎም ንሕክምና ይስደዱ ኣለዉ።

ነዚ ጉዳይ ኣብ ዝተገንዘብክሉ; ትም ክብል ኣይመረጽኩን። ዝነበረኒ ዓቕሚን ሓይልን ኣኻኺበ ድማ ነዚ ዕሙቕ ዝበለን ሰፊሕን ትሕዝቶ ዘለዎ ከፊላዊ ምርምራዊ ጽሕፍ ክጽሕፍ ወሲነ። ዕላም’ኡ ድማ፤ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ኣረኣእያን ንምዕባይን ንምስፋሕን ካብ’ኡ ብምብጋስ ድማ ነዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ሕሰም ኣቓልቦ ሕብረተ-ሰብ ዓለም ክረክብ፣ ዘድሊ ስጉምቲ ንኽወስድ ድማ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኮኑ ፖለቲካዊን ሲቪላዊ በርጌሳዊ ማሕበራት ክዋስኡ እዩ።

ኣብዚ ግዜ’ዚ፤ ኤርትራውያን ስቅያት ፖለቲካዊ ዓመጽ ጥራሕ ኣይኮነን ዝወርደና ዘሎ። እንታይ’ደኣ ብሰንኪ ዘይብቑዕ ምሕደራ፣ ዘይተገዳስነትን ስርቅን ዝመሰረቱ ፖለቲካዊ ውሳነታት መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ እዩ ዝርከብ። ጥዕና መሰረት ናይ ኩሉ ንጥፈታት ስለዝኾነ; ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰር ጉዳያት ጥቡቕ ዝኾነ አተክሮ የድልዮ።

ብዙሓት ተጣበቕቲ ክጽንበሩኒ ብምትስፋው; ዕላማይ ንማሕበረ ሰብ ዓለም ብምሕባር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሽፍታ መንግስቲ ጸቕጢ ብፍጣር ጽ ዝኾነ ተግባራዊ ስጉምቲ ንኽውሰድ እዩ። ስለ’ዝኾነ ድማ እየ ነዛ ካንሰር ኤርትራውያን ይቐዝፍ ስርዓት ህግደፍ ከኣ ትም ኢሉ ይዕዘብ ትብል ጽሕፍቲ ናብ ክሎም በዚ ጉዳይ ትግደሱ ዘቕርብ ዘለኹ።

እዚ ጽሑፍ ዓቡይ ስለዝኾነ፤ ንኣንባቢ ብዝጥም መንገዲ ኣብ ክልተ ክፋል ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ’ዚ ቀዳማይ ክፋል ሓፈሻዊ ህልው ኩነታት ግዳያት ካንሰር ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ከቕርብ ክፍትን እየ። ኣብ ዝቕጽል ካልኣይ ክፋል ድማ ኩነታት ንዝርግሐን ካንሰር ኣብ ኤርትራ ብምቕራብ፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ቀንዲ ጠንቂ ምስፍሕፋሕ ካንሰር ዝኾኑ ባእታታትክድህስስ ክፍትን እየ። ብተወሳኺ ውን ስቕታ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ካንሰር; ጻውዒት ንማሕበረ ሰብ ዓለም፤ ብፍላይ ንኣህጉራዊ ውድብ ጥዕና ኣብ’ዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናስፋሕፋሐ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ፍሉይ ኣተክሮ ንኽገብር ፍሉይ ኣተክሮ ብምግባር ንምክልኻል ምስፍሕፋሕ ካንሰር ከምኡ’ውን ንግዳያት ኣብ ገዛእ ሃገሮም ክሕከምሉ ዝከኣል ማእከል ንክዋደድ ኣድላይ ተበግሶ ክገብር ምጽዋዕ እዩ።

ቀዳማይ ክፋል

ኣሰቃቕን ዘሰንብድን ስእልታት

ኣብዚ ግዜ’ዚ፤ ገጻት facebook ኣብ ዝኸፍተሉ ህሞት፣ ኣዝዩ ዘርዕድ ስእልታት ምርኣይ ልሙድ ኮይኑኒ ኣሎ። ብሰንኩ ድማ ምሉእ መዓልቲ መንፈሰይ ይርበሽ። እዞም ስእልታት(ኣብ ታሕቲ ተመልከት – ንዝፍጠር ስምዒት ኣቐዲመ ይቕሬታ ይሓትት)ዘሰንብዱ ደኣ’ምበር ከም ካልኦት ተራ መዓልታዊ ዜና ኣይኮኑን። እዚ’ኣቶም በቶም ኣብ ገጻት facebook ዝርከቡ ኣማኢት የዕሩኽተይ ኣቢሉ ዝመጹኒ ንግዳያት ካንሰር ዘርእዩ ስእልታት እዮም። መብዛሕትኦም ንሓገዝ ዝሓትት መልእኽቲ ሓዘል ተሰንዮም እዮም ዝርከቡ። ብሓቂ ዘርዕዱ ስእልታት እዮም።

17498412_1882258982046100_2088204643406305727_nስእሊ 1: ናርዶስ ጎይትኦም, ተመሃሪት ኮሌጅ ማይ ነፍሒ, ግዳይ ናይ ርእሲ ሕበጥ ካንሰር

19092672_1714063768621733_7172311102160896630_oስእሊ 2: ፌቨን ሃብተኣብ, ተመሃሪት 3 ዓመት ኮሌጅ ማይ ነፍሒ, ግዳይ ናይ ደም ካንሰር

Cancer-Victims-in-Sudan-2ስእሊ 3: ድኒኤል ያቆብ, ዕድመ 30, ግዳይ ናይ መቐመጫ ካንሰር

Lets-Help-Our-Eritrean-Sister-In-Khartoumስአሊ 3 ሰናይት ኣሕፈሮም ;  ዕድመ 30;  ግዳይ ናይ ሓንጎል ካንሰር ; ኣደ 6 ቆልዑ

ብምትሕብባር-ህይወት-ንምትራፍ-ንሓግዞ-Eritrea

ሰአሊ 5: ኣሽመላጽ ገበያ, ኣቦ 3 ቆልዑ, ግዳይ ናይ ደም ካንሰር

Cancer-Victims-in-Sudan-4ሰአሊ 6: ግዳይ ናይ ማህጸን ካንሰር. ኣብ 2014 ድሕሪ ምምርዓዋ ኣብ ግዜ ህጽኖት ከላ በዚ ህማም ከም ዝተጠቕዐት ፈሊጣ

17620210_197951164032258_3575560540650098464_o

ስአሊ 7: ግዳያት ሕማም ካንሰር ኣብ ካርቱም ዝርከብ ሓዲሽ ዝተደኮነማአከል መዕቆቢ ሕሙማን ካብዚኣቶም፥  4 ግዳያት ኮይኖም 2 ደቂ ኣንስዮን 2 ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ማአከል ካብ ዘለዉ፤ 3 ድማ ነዞም ሕሙማን ምሕጋዝ ማሕበር ኣቑሞም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ የሕዋት

breast _cancer_victim

ሰእሊ 8: ዮዲት፣ ግዳይ ናይ ጡብ ካንሰር

weiniareg

ሰእሊ 9: ስነጥበባዊት ቢኪ ወይኒ ሓረግ ዕድመ 41 ኣደ ብሰንኪ ናይ ጡብ ካንሰር ኣብ ካርቱም ሕክምናኣ አናተገብረላ ከሎ 19 ጥሪ 2016 ዓሪፋ።

ስለምንታይ አዮም አዞም ሕሙማን ኣብ ካርቱም ዝርከቡ ኢልኩም ትግረሙ ትህልዉ ትኽአሉ ኢኹም። ከም ሓቂ አንተኾይኑ፣ አዞም ብካንሰር ተወጺዖም ዝርከቡ ሕሙማን ኣብ ሃገሮም አዮም ክሕከሙን ክእለዩን ዝግባአ ኔይሩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና አንሆ ክሳብ’ዛ ዕለተ 2017 ዓመተ ምሕረት ኤርትራ ቴክኖሎጂ ሕክምና ካንሰር ከየዋደደት ትርከብ። ወላ’ኳ፣ ኤርትራ ነቲ ብ “ሸቶታት ምልየኑም”  6 Millenium Development Goals 6 ካብ 8 ብፍላይ ኣብመዳይ ዕና ተዓዊተሉ እየ ኢላ ብዙሕ እንተዋዕውዐት፡ ካብ ሓደገኛ ዝኾኑ ሕማማትዝከላኸልን ሂወት ኣሽሓት ከድሕንዝግብኦ ዝነበረ መሰረታዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ክህብ ዝኽእል ትካላት የብላን። ብሰንኩ ድማ ዜጋታታ ሕሙማን ከም ግዳያት ካንሰር ዝኣመሰሉ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ፈቐዶ ሃገራት ክስደዱ ይደዱ። እቶም ገንዘባዊ ዓቕሚ ዘይብሎም ድማ ናብ ባህላውን ልምዳውን ኣገባባት እናፈተኑ ብስቅያት ኣብ ቤቶም ይተርፉ።

ከም ሓቂ፤ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ሞት ዝጽበ የሎን። ስለዝኾነ ድማ ውሑዳን ሑሙማት ካንሰር ናብ ደገ ብምኻድ ይሕከሙ እዮም። እቲ ካብ ሕማም ፈሊኻ ክርአ ዘይክእል ፍቓድ መንቀሳቐሲ ካብ መንግስቲ ምርካብ እዩ። ኤርትራ ካብተን ነጻ መሰል ምንቅስቓስ ዜጋታት ዘየፍቅዳ ዝኸፍአት ሃገር ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ብሰንኩ ድማ ፓስፖርት(Passport) ምርካብ ኣዝዩ ጸቢብ ዕድል ዘለዎን ነዊሕ ግዜ ይሓትት። ዝተሓላለኸ ብርዮክራስያዊ ኣሰራርሓ ቤት-ጽሕፈታትን ክሕለፍ ድማ የገድድ። ብፍላይ ወረቐት ምርካብ ከም ሓለፋ እዩ ዝቑጸር።

ብሰንኪ’ዚ ካብ 15 ክሳብ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝኾኑ ግዳይ ካንሰር ኣባላት ግዱድ ዕስክርና ሃገራዊ ኣገልግሎት(ባርነት ምባሉ ይሓይሽ) ክኾኑ ኣለዎም ወይ ድማ ግዴታኦም ዝፍጸሙም ክኾኑ ይሕተቱ። ዝኾነ ነዚ ግዴታ ምስ ዘየማልእ ፓስፖርት ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዘይሕሰብ እዩ።  ልዕሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣበይ ኔርካ ዝብል ሕቶ ስለዘሎ ፓስፖርት ብቐሊሉ ንኽረኽቡ ዝከኣል ኣይኮነን።

ስለዝኾነ ድማ; ዝኾነ ሰብ ካብ’ታ ሕማሙ ዝፈለጠላ ሰዓት ክሳብ’ታ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ዝረክብ ዘሎ ህሞት ነዊሕ ግዜ ስለዝሓትት;  ሳዕቤናት ካንሰር ኣብ ዝልዓለ ደረጃ ይበጽሕ። ኣቐዲሙ’ውን ኣፍልጦ ኤርትራውያን ኣብ ካንሰር ትሑት ስለዝኾነ ቅድመ ኩነት ዝምርመር ዳርጋ የሎን ክበሃል ይከኣል። ስለዝኾነ ግዳያት ካንሰር ናብ ሕክምና ኣብ ዝቐርብሉ ግዜ ሓደ ሕሙም ኣብ ዝኸበደ ደረጃ እዩ በጺሑጹ ዝጸንሕ።

ድሕሪ እዚ ኽሉ ዝተሓላለኸን ነዊሕን መስርሕ መንቀሳቐሲ ፍቓድ; እታ ዝቐረበትን ብዓይኒ ገንዘባዊ ዓቕሚ ኤርትራውያን ግዴታዊ ዝኾነ ምርጫ እትወስደላ ሃገር ሱዳን እያ። ወላ’ኳ ሱዳን ኣፍ ደጊኣ ንኤርትራውያን ክፉት እንተኾነ;  ዝኾነ ወጻኢታት ሕክምና ብሕሙም እዩ ዝሽፈን። ወጻኢታት ድማ ክቡር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንመንበርን መዓልታዊ ወጻኢታት መግብን መጉዓዝያን ተደማሚሩ ሱዳን ንግዳያት ካንሰር ክብርቲ ሃገር እያ። ካልይ ኣማራጺ’ውን ዳርጋ የሎን።

ብዓይኒ ብቕዓት ኣገልግሎት ሕክምና ካንሰር ሱዳን ምዕቡል ዝኾነ ተክኖሎጂ ኣለዋ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ሱዳናውያን ንባዕላቶም ናብ ካልኦት ሃገራት (ናብ በዓል ህንዲ ዝኣመሰላትሃገራት)ኬይዶም እዮም ሕክምና ዝገብሩ። ብተወሳኺ፡ እኹላት ክኢላታት ስለዘየለዉ ኣገልግሎት ክትረክብ ነዊሕ ግዜ ክትጽበ ኣለካ። ስለዚ ድማ ግዳያታ ምስቲ ዝረኽብዎ ትሑት ምእላይ ኣብ ቆጸራን ካልእን ዘሕልፍዎ ግዜ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ስቓይ ይውስኸሎም።

ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ; ሕሙማን ሱዳን ናብ ዝበጽሕሉ ግዜ ድሮ ተዳኺሞም እዮም ዝጸንሑ። ንተወሳኺ ግዜ ከጸብዮም ዝኽእል ሓይሊ ዳርጋ የሎን። ኣብ ሆስፒታል ኮነ ሆቴል ንኽጸንሑ ድማ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ኣይርከብን። መነባብሮ ክቡር እዩ። ምስቲ ዝወረዶም ከቢድ ሕማም; ጸቕጢ ናይ መዓልታዊ ተወሲኽዎ ሕሙማን ዘሕልፍዎ ናይ ትጽቢት እዋናት መሪርን ኣሰቃቕን እዩ። ንኽትግምቶ ውን ከቢድ እዩ። ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጢ ስለዝውሰኾ ድማ ናይ ምንባር ተስፋ ይጽልምት።

ኣብዚ ፈታኒግዜ እታ እንኮ ተስፋ ዝትምነይዋ እንተላ ኣብ ግዜ ሕክምናኦም ብሰላም ከይተሰከፉን ብናይ መዓልታዊ መነባብርኦም ድማ ከይተጨነቑን እንታይ ደኣ ናብ ውራይ ክንክን ንፍሶም ጥራሕ ኣተኲሮም ዝእለይሉን ዘዕርፍሉን ስፍራ/ቤት ምርካብእዩ። ተስፋን ኩንነትን ግና ሓደ ዝኾነሉ እዋን ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ። አረ ፍሉይ ዕድል ጥራሕ እዩ ክበሃል ዝከኣል።

ድምጺ ስቅያት ኤርትራውያን ሕሙማን ካንሰር ተዓቢጡ ኣይተረፈን። ግዳይ ናይዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ስቓይን መከራን ዝኾነት ብዝተገብረላ ሕክምናዊ ክንክን ድማ ብተኣምር ካብ ሕማም ካንሰር ነጻ ዝወጸት ዮርዳኖስ ተስፉ ዝተባህለት ኤርትራዊ ንውሑዳን ግዱሳት ኤርትራውያን ኩሉ ዝሓለፈቶ ድሕሪ ምክፋል ነቶም ኣብ ካርቱም ዝሳቐዩ ዘለዉ ግዳያት ካንሰር ክሕገዝሉ ዝኽእሉ ተበግሶ ንኽውሰድ ሓሳብ ኣካፈለቶም። ሓሳባ ድማ ሰማዒ ረኸበ። ብ2015 ድማ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ /ካንሰር/ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ተምስሪቱ ንጥፈታቱ ከተግብር ጀመረ።

 ወይዘሮ ዮርዳኖስ ተስፉ፡ ብዛዕባ ታሪኽ ሂወታ፣ ሂወት ግዳያት ካንሰር ኣብ ካርቱምን ዐላማታትማሕበር እናገለጸት ዝተቐድሐ ቪድዮ (ምንጪ፡)

ተስፋ ኣይትመውትን’ያ፡ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ /ካንሰር/ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም

ኣብ ገጽ Facebook ማሕበር ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ /ካንሰር/ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ተለጢፉ ዝርከብ ከምዝሕብሮ፤ ቀንዲ ሓሳብ ምምስራት ናይዚ ማሕበር ብዮርዳኖስ ተስፉ ይበገስ ደኣምበር ነዚ ሓሳብ ዝደገፉ ክኢላታት ሕጊ ብምውካስ ዘድሊ ሕግታት ብምድላው ኣብ ሰብኣዊ ምትሕግጋዝ ዝዓለመ ካብ ዝኾነ  ፖለቲካዊ፥ ሃይማኖታዊ፥ ወገናውን መንግስታውን ነጻ ዝኾነ ሕጋዊ ማሕበር ተመስሪቱ።

ጉጁለ ምትሕግጋዝ ሕሙማት መንሽሮ /ካንሰር/ ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ነዘን ዝስዕባ ዕላማታት ሒዛ ተበጊሳ፡

18700089_1335699776467777_7216285657346986432_n

  1. ንግዳያት ሕማም መንሽሮ ዝሕከምሉን ዝውከሱሉን ሕክምና ሓበሬታ ምሃብ ።
  2. ሞያዊ ምኽሪን ትምህርትን ንሕሙማት ምብርካት
  3. ንሕሙማት ተራኺቦም ሓሳባቶም ክገልጽሉ ዝኽኣሉ ባይታ ምፍጣር
  4. ጎስጎስን ሓበሬታን ብዛዕባ ፍወሳ ምክልኻልን ሕማም መንሽሮ ምብርካት
  5. ብዓቕሚ ጉጁለ ፊናንስያዊ ሓገዝ ንሰኡናት ሕማም መንሽሮ ምግባር
  6. ንክንቀሳቐሱ ዘይክእሉ ሕሙማት ኣብ መንበሪኦም ከይድካ ሞራላዊ ሓገዝን ምትብባዕን ምሃብ

ቪድዮ፡ ስርዓተ ምምራቕ ማእከል ምትሕግጋዝ  ሕሙማን

 እዞም ውፉያትን ሰብ ጽቡቕ ሕልናን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት፤ ነዚ ሓሳብ ካብ ዝተቕበሉሉ እዋን ኣትሒዞም ብዝገበርዎ ዘይሕለል ጻዕሪ ኣብ ግንቦት 08, 2017 ንሕሙማን ካንሰር ብነጸ ተቐቢሉ ከማዕቁብ ዝኽእል ብዓል 9 ክፍሊ ዝኾነ ዓቢ ካንሸሎ ተኻርዮም ዘድሊ መሳለጥያታት ብምውዳድ ንኣገልግሎት ድሉው ገበርዎ። ማሕበር፤ ኣብዚ ማእከል ንዝተዓቖቡ ሕሙማን ነጻ ኣገልግሎት ይህብ።

 

ሳላ ዘይሕለል ጻዕሪ፤ እዛ ማሕበር ብዝገብረቶ ቀጻሊ ጎስጋስን ሓበሬታን፤ ብገንዘብ ኮነ ሞራላ ሓገዛት ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን  ኣዎንታዊ ግብረ መልሲ ከበርክቱ ግዜ ግዜ ኣይወሰደን። ማሕበር ውን ብግዲኣ ኣጋጣሚታት ብምፍጣር ዝከኣላ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ ክትነጥፍ ጀመረት። ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ብዙሓን ኤርትራውያን ; ብውልቂ ኮን ብእኩብ ዝህብዎ ዘለዉ ግብረ መልሲ ንስነ ኣእምሮ ሕሙማን ዓቢ መስተርሆት እዩ ዝፈጥር ዘሎ።

ኣብ ዝተፈላያ ሃገራት ናይ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት ተፈጢረን ድማ ይርከባ። ከም ኣብነት ናይ ኖርወይ፤ ደቡብ ኣፍሪቃን እስራኤልን ክንጠቅስ ንኽእል። ገለ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሃገራት ዝነብሩ ግዱሳን ኤርትራውያን ዝገበርዎ ንጥፈታት ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሪቡ ዘሎ ስእሊ ተመልከት።

  1. ኖርወይ

Fund raising event in Norway

  1. ፕሪቶርያ, ደቡብ ኣፍሪቃ

Students from Pretoria, South Africa organized fund raising events

  1. እስራኤል

Eritreans from Israel

ቪድዮ ፡ ኣብ ማእከል ምርሕግጋዝ ኤርትራውያን ሕሙማን መንሽሮ ካብ ዘለዉ ዝሃብዎ  ምስክርነት

ካልኣይ ክፋል ይቕጽል

 

19092672_1714063768621733_7172311102160896630_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.