ካብ ተረኽቦ፡ ውዕሎ ምስ ደጋፊ ህግደፋ

ሓደ ደጋፊ ህግደፍን ኣብ ፈቐድኡ ጓይላታት ዝዕንድርን ዝፈልጦ ሰብ ኣለኒ። ስለንፋለጥ ድማ ኣብ ኣጋጣሚታት ንራከብ ኢና።
 
መቸም ተቓዋሚ ስለዝኾንኩ ብኣይ ሕጉስ ኣይኮነን። ኣነ’ኮ ደጋፊ ብሙዃኑ ሕሩር እየ ግና ደሓን ራህዋ ኣሎ ስለዝብል። እንተንሱ’ሞ በቲ ናቱ ኣገላልጻ “ጨምለቕለቕ ፖለቲካ” ኣየዋጽኣካን እዩ ክብል ኣፉ መሊኡ እዩ ዝዛረብ። የኣይ ሓው ስለዝኾንኩ ክመኽረኒ እዩ ሓሳቡ። 
ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ክኣቱ
ሓደ እዋን ብተሌፎን ካልኣይ ድማ ብሓንሳብ ምስ የዕሩኽ ሻሂ ክንሰቲ ከለና ክልተ (2) ዘየድሊ ናብ ፐርሰናል ዝቐንዐ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት ደርበየለይ እሞ፡ ብፍላይ እታ ዳሕረወየትቲ ኣብ ሓደ ኮፍ ኢልና ከለና ስለዝነበረት ስምዒተይ ክሓብእ ኣይከኣልኩን። እታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝበለኒ ብቕጽበት ተዘከረትኒ እሞ፡ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ኔርካ ሕጂ ድማ ዚገደደ ደጊምካ በልክዎ።
 
ሰባት ስለዝነበሩ ድማ ተጋጊኻ በልዎ። ንዓይ’ውን ኣዝየ ስለዝሓረቁ ዓገብ በሉኒ። ብዝኾነ የዕሊልና ብሰላም ተፈላሊና። ካብኡ ገዛ ምስ ኣተኹ ናይ ይቕረታ መልእኽቲ ይጽሕፈለይ እሞ፣ ይቕረ ይኹንካ ግና ከሙ ክትብል ኣይነበረካን በልክዎ።
 
እተን ዝበለኒ ቃላት ፖለቲካዊ ሰረት ስለዝነበረን ድማ የኣይ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ረኺበ ኢለ እቲ ዝበሎ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ከምዝኮነ፡ ኣነ ምቅዋመይ ድማ ስቅያት ናይ የሕዋተይን ኣሓተይን ከምዝኮነ ገለጽክሉ።
 
ንስኻ እንታይ ከፊኡካ ትቃወም ክብል ድማ ወዮ ናብ ፖለቲካኡ ድርግም በለ።
 
ፐርሰናል ዝኾነ ዝወረደኒ በደል፡ ብፍላይ ምስ ናይ ስድራይ ዝተኣሳሰር ነገርክዎሞ፣ እዚ ንዓይ መስሓቅ እዩ ክብል ወዮ እቲ ኣረሜናዊ ባህርያቱ ዶርግሓለይ። ትም ኢልካ ኣብ ፖለቲካ ጨምለቕለቕ ኣይትበል በለኒ። ወዮ እቲ ይቕረታ ዝሓተቶ ካብ ልቢ ከም ዘይነበረ እንታይ ደኣ ስለዝሓረቕቁ  ንይምሰል ከዝሕለኒ ዝበሎ ከምዝኮነ በርሃለይ።
 
እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ንሱ ደጋፊ ከምዝኾነ፣ 13 የሕዋቱ ድማ ሻዕብያ(ህግደፍ)ከምዝኮኑ ብኩርዓት ገለጸለይ። ዘስደምም ዘረባ።
 
ኣይሐፍርን እንድዩ ኸ ወደይ ኢለ  ድሕሪ ምባል ስምዒተይ ንውሽጢ ጌረ ቁሩብ እንተተሰቆሮ ኢለ ብሰንኪ ኣብ ሃገርና ሰላም ዘይምህላው ኣቦይ ወላዲኤይ ሞይቱ ከሎ ኣብ ቀብሪ ኣይውዓልኩን በልክዎ። ነዚ ትፈልጥ ኢኻ በልክዎ።
 
ከም’ዚ ምባለይ ዘለኽዎ ኩነታት ብቀረባ ስለዝፈልጦን ካብቶም ከጸናንዑኒ ኢሎም ብኣካል ገዛይ ብምብጻሕ ሞራላዊ ንዋታዊ ከምኡ’ውን ግዜኡ ብዘይቀልዓለም ዝለገሰለይ ስለዝኾነ ክርድኣለይ ብዝብል ሓሳብ እዩ ኔሩ። ነገሩ ግና ንዴኻ ማይ ሕቆነላ ኮይኑኒ።
 
እዞም ደገፍቲ ህግደፍ ወላ ምሳኻ ኣብ ሓዘንካ ምሳኻ ውዒሎም ሓዘንካ ዘየገድሶም ኣረሜን በልኩ በዛ ልበይ። ህግደፍ ልቢ ክንደይ የሕሪሮም ከምዘለዉ ዘይፈልጡ ጥራሕ ዘይኮነስ ፈሊጦም ክምዝገብርዎ ዝረሳዕኩ መሰለኒ። ንምዃኑ ክንደይ ኣብ ባሕሪ እናጠሓሉ’ኮ ምንም ኣይተሰቆሮን። 24 ግንቦት ተሃን ሳዕስዒቱን ከብዱ ክመልእ ዝወዓለ ናተይ ሓዘን በየን ክስቆሮ። ኣነ ደኣ ውሽጠይ ብዘየገድስ ምስኡ ኮይነ’ኮ ይስሕቕን ይደዓዓስን ይርእየኒ ኣሎ። 
 
ዝተዛረበኒ ሕማቕ ዘረባ ከምዘይሰማዕኩ ኮይነ:በስም ኣብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ በልኩ’ሞ፣ ብሓቂ ኣነ  እየ ጌገኛ ብምባል ተመሊሰ “ዝበደልኩኻ እንተሎ ይቕሬታ”  በልክዎ። 
 
ከመይሲ፥
 
  1. ኣብ መንጎ ዘረባ ሕልና የብልካን ዲኻ ኢለዮ ስለዝነበርኩ ዝበደልክዎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ።
  2. ንሕልና ዘይብሉ ሕልና ግበር ምባል ከቢድ ገበን እዩ።
 
እቲ ናይ ፐርሰናል ዝበለኒ ወላ’ኳ መጀመርታ እንተከበደንን እንተሕረቐንን ኣብ’ዚ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ረኪበ’ሞ ከረድኦ ዝበልክሉ እዋን ዝገደደ  ኮይኑ ስለዝጸንሓኒ ቀደሙስ በልኩ።
 
ዎይ ግዜ ህግደፋውያን
ውዕሎ
ዕለት 04/06 ከሙ ድማ 06/06/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.